Forslag til nye læreplaner i Vg2 og Vg3 studieforberedende programfag

Dette innspillet inneholder noen mer prinsipielle og overordnede kommentarer til utkastene på tvers av utdanningsprogrammene og fagene. Notatet tar utgangspunkt i et utvalg av tema som vi ønsker å belyse og dekker ikke hele bredden av aktuelle problemstillinger i læreplanene.

Prosessen

Utdanningsforbundet vil først takke Utdanningsdirektoratet for å ha lagt til rette for en åpen, inkluderende og omfattende prosess for utvikling av læreplaner. Innspillsrunder har gitt Skole-Norge og aktuelle fagmiljø mulighet til å vurdere ulike skisser og utkast. En slik prosess gir profesjonen mulighet til å bidra i utviklingen av læreplanene med sin kunnskap og erfaring. Dette er viktig for at lærere og skoleledere får god forståelse for grunnlaget og innholdet i fagfornyelsen, og lettere kan identifisere seg med og få et eierskap til de endelige læreplanene.

Når det gjelder selve læreplanarbeidet erfarer vi at korona-pandemien gjorde det vanskelig å overholde tidsplaner for ferdigstilling av læreplanene innenfor enkelte fag. Vi har også fått tilbakemelding om stramme tidsplaner, og at det i enkelte fag var vanskelig å sikre god progresjon mellom Vg2 og Vg3.

Kobling mellom overordnet del og læreplanene

Utdanningsforbundet mener at koblingen mellom overordnet del og læreplanene kan styrkes på flere områder. F.eks. bør de tverrfaglige temaene integreres bedre og bli tydeligere i læreplaner i flere programfag. Vi slutter oss til at de tre tverrfaglige temaene, slik de beskrives i overordnet del, bør løftes frem i opplæringen i skolen. Temaene skal inngå i fag der de er en sentral del av det faglige innholdet og på fagenes premisser der det er relevant, og er viktige for å knytte sammen overordnet del og læreplanene for fag. Vi mener f.eks. det er uheldig at de tverrfaglige temaene ikke inngår i læreplanen for matematikk X. Dette bidrar både til å gjøre sammenhengen mellom overordnet del og læreplanen utydelig og «høytflyvende», og at matematikk isoleres fra andre fag. Matematikk har en 2 viktig rolle som redskapsfag − både for andre realfag og samfunnsvitenskapelige fag. Denne funksjonen kunne blitt underbygget og forsterket gjennom en naturlig kobling til de tverrfaglige temaene. Det finnes dessuten sider ved matematikken som er relevante for å gi barn og unge økt forståelse og handlekraft stilt overfor store utfordringer i vår tid, som klimaendringene og ivaretakelse av jordas tåleevne. På flere samfunnsområder står ulike interesser mot hverandre, og statistikk og ulike økonomiske hensyn brukes ulikt av aktørene. Matematikkfaget er viktig for å analysere grunnlaget det argumenteres ut fra, og for å kunne bidra på områder der det jobbes med konkrete løsninger knyttet til bærekraft, folkehelse eller andre store tema. Vi vil vise til at det under "2.5.3 Bærekraftig utvikling" i overordnet del står at «Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres».

Les hele høringsuttalelsen her: Høring – forslag til nye læreplaner i Vg2 og Vg3 studieforberedende programfag (pdf)