Høring Forslag om midlertidige forskriftbestemmelser for reglene om fraværsgrensen og fraværsføring

Gitt den alvorlige situasjonen vi befinner oss i, mener Utdanningsforbundet det blir vanskelig å praktisere fraværsgrensa og komplisert å føre elevfravær fra perioden etter 12. mars på vitnemålet. Vi støtter departementets forslag til endringer.

Utdanningsforbundet ser det kan bli komplisert å finne en rettferdig ordning for føring av fravær på vitnemålet i nåværende situasjon. I prinsippet lar det seg gjøre å føre fravær også ved hjemmeundervisning og ved undervisning som er delt mellom hjemmet og skolen. Dette forutsetter imidlertid at vi hadde vært tidlig ute med tydelige og klare retningslinjer til skolene. I dagens situasjon vil det bli vanskelig å få til en ordning som er noenlunde lik og rettferdig for alle. Derfor støtter Utdanningsforbundet departementets forslag om at fravær fra og med 13. mars og til skoleslutt ikke skal føres på vitnemålet.

I høringsbrevet peker departementet på faren for at noen elever kan unnlate å møte til undervisningen fordi de endrede fraværsreglene oppleves som lempeligere. Utdanningsforbundet mener det er en reell fare for at noen elever ikke møter dersom det brer seg en misoppfatning om at fravær ikke gir konsekvenser eller at det ikke føres fravær. Derfor mener vi det er svært viktig at endringene blir kommunisert på en måte som ikke gir grunn for misforståelser.