Foreslåtte nasjonale retningslinjer for praktiske og estetiske fag for trinn 1-13

Utdanningsforbundet mener det er avgjørende for et brett kunnskapssyn i skolen, at det blir lagt stor vekt på de praktisk-estetiske fagene.

De praktiske og estetiske fagene åpner dører til både kreasjon og rekreasjon, og vi mener disse fagene kan bidra med viktig potensial til elevenes erfaringsunivers. Ikke primært som redskap for annen faglig læring, men i kraft av disse fagenes egenverdi. Her kan elevene utforske og skape, praktisk og utøvende, alene og sammen med andre.

Overordnede merknader til retningslinjene

Utdanningsforbundet er opptatt av at LUPE ikke bare skal bidra til å utvikle skolen og lærerutdanningene, men også bidra til personlig utvikling av lærerens egen faglige praksis i hele yrkeskarrieren. Det er viktig at studentene i LUPE lærer å bruke lærerprofesjonens kunnskapsgrunnlag både for å utvikle skolen eller egen arbeidsplass i tillegg til å videreutvikle egen praksis som lærer.

I forslaget til retningslinjer vises det i mange sammenhenger til regjeringens strategidokument for praktiske og estetiske fag; Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Dokumentet tildeles en relativ stor og dominerende rolle som referanse og grunnlagsdokument. Dokumentet er viktig på lik linje med andre grunnlagsdokumenter som for eksempel strategidokumentet Lærerutdanning 2025 og rapporten Om lærerrollen. For å utvikle gode lærerutdanninger i praktiske og estetiske fag er det viktig at retningslinjene bygger på aktuelle politiske dokumenter og sammen med forskning og utviklingsarbeid og derigjennom utvikler en solid stamme som utdanningen bygger på.