Ny forvaltningslov

Bilde: FotoWeb

Utdanningsforbundet er positive til lovforslaget. Forslaget fremstår enklere å lese og mer oversiktlig enn dagens forvaltningslov. Det er positivt at utvalget regulerer ulovfestet rett, somtidligere har vært utilgjengelig for mange uten inngående kjennskap til forvaltningsretten.

Opplæringsloven kapittel 9 A sikrer alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læringsmiljø uten mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Dette er lovgivning som Utdanningsforbundet har støttet og støtter.

I arbeidet med saker etter kapittel 9 A ser vi at lærere og andre medelever kan bli utsatt for alvorlige påstander fra elever og elevers foresatte uten å få grunnleggende rettigheter som retten til innsyn i påstander fremsatt mot en og retten til å bli hørt.

Utdanningsforbundet ser dette i saker der det ikke er aktuelt å treffe enkeltvedtak. Saksbehandlingsreglene i opplæringslovens § 9 A-5 er for eksempel slik at det ved mistanke om at en som arbeider ved skolen utsetter en elev for «mobbing, vald, diskriminering og trakassering» skal rektor varsle skoleeier, og det iverksettes en aktivitetsplikt for skolen. Vår erfaring i disse sakene er at skolene ikke alltid oppfyller utredningsplikten, og at skolene ofte ikke gir læreren anledning til å utale seg, før rektor varsler skoleeier. Dette er problematisk, og det er en rettssikkerhetsutfordring at lærernes mulighet til kontradiksjon ikke ivaretas bedre i saksbehandlingen i disse sakene. Manglende kontradiksjon skaper en betydelig risiko for at saken ikke blir så godt opplyst som mulig og at feil faktum legges til grunn før en beslutning tas.