Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

UDF Felles
Foto: FotoWeb

Utdanningsforbundet vil understreke den sentrale betydningen inntektssystemet har for kommunesektorens økonomiske rammebetingelser og for inntektsfordelingen mellom fylkeskommuner.

Vi mener at inntektssystemets viktigste oppgave er å utjevne de økonomiske forutsetningene mellom fylkeskommunene, slik at de kan gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Kvaliteten på sentrale velferdstjenester som videregående opplæring bør i så liten grad som mulig være avhengig av innbyggertall, geografi eller andre forhold. Et velfungerende og rettferdig inntektssystem er imidlertid ikke nok for å sikre et godt velferdstilbud i alle fylkeskommunene. De overordnede økonomiske rammene må også være tilstrekkelige, slik at de kan oppfylle sine oppgaver på en god måte. Dette forutsetter vekst i de samlede økonomiske rammene til fylkeskommunene.

Overordnet om kostnadsnøklene

Utdanningsforbundet mener at kostnadsnøklene fortsatt bør fastsettes etter objektive kriterier. Utvelgelsen av kriterier bør, slik som nå, være basert hva som i størst mulig grad kan forklare variasjon i kostnader mellom fylkeskommunen, slik at man sikrer en objektiv metode for utgiftsutjevningen. Ulike politiske prioriteringer bør ivaretas andre steder i inntektssystemet eller gjennom andre virkemidler utenfor inntektssystemet. Utdanningsforbundet støtter at de foreslåtte kriteriene er sammenslåingsnøytrale.