Høring om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven. Reglene om politiattest

Utdanningsforbundet støtter forslaget om at det innføres ansettelsesforbud tilsvarende det som gjelder i grunnskoler, skolefritidsordninger, leksehjelpsordninger, kommunale musikk- og kulturskoler, samt andre skolelignede aktivitetstilbud, også for ansettelse i videregående skoler og folkehøgskoler.

Det grunnleggende hensyn bak forslaget til regelendring er hensynet til eleven. Utdanningsforbundet vil vise til at også elever i videregående opplæring og i folkehøyskoler har behov for den beskyttelse lovforslaget ta sikte på å gi. Det er grunnleggende viktig at elevene kan føle seg trygg på at de voksenpersoner de omgås ikke er domfelt for seksuelle overgrep mot mindreårige. I de avveininger endringsforslagene foranlediger er Utdanningsforbundet enig i at hensynet til eleven må gå foran hensynet til arbeid og eventuell rehabilitering for den arbeidssøkende.

Gjeldende regelverk gjelder mindreårige elever. Utdanningsforbundet er enig med departementet i at det ikke er hensiktsmessig at mindreårige elever behandles ulikt, jf. at det går mindreårige elever både i grunn- og videregående skole. Vi er også enig i at elever i videregående skole skal behandles likt uavhengig av om eleven i videregående skole er mindreårig eller ikke.