Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven - hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole

Utdanningsforbundet mener høringsutkastet veier disse hensynene opp mot hverandre på en grundig måte, og at departementet trekker konklusjoner vi langt på vei kan stille oss bak.

Krav om politiattest:
Kravet om politiattest for å kunne arbeide med barn og unge er viktig, og det finnes nå blant annet i barnehageloven, barnevernloven, opplæringsloven, utlendingsloven og i forskrifter om
strafferegistrering. Formålet er å forhindre at personer som er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for seksuelle overgrep mot barn, kan komme i slik kontakt med barn at muligheten til å begå nye seksuelle overgrep er til stede.

Politiattestene er ingen garanti, men de kan bidra til å beskytte barna fra voksne med uønsket adferd. Kravet til politiattest for å arbeide i barnehage og skole bidrar til økt tillit mellom barn, foreldre og ansatte. Det er også viktig at samfunnet rundt skolen og barnehagen har tillit til at de ansatte er skikket til å inneha slike stillinger.