Høring NOU 2019: 3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

Utdanningsforbundet går sterkt imot forslaget om å opprette et nasjonalt register for personentydige forløpsdata for barnehage og grunnopplæring. Et slikt register, og muligheten for å koble det til data fra andre kilder, som utdanningsregistre og dataregistre med opplysninger om arbeid, helse, trygd og familiebakgrunn, anses å være svært inngripende og problematisk både når det gjelder personvernspørsmål, målforskyvning i utdanningssystemets praksis og når det gjelder styring av utdanningssektoren.

For Utdanningsforbundet er ivaretakelse av barnehagebarns, elevers og foresattes personlige integritet svært viktig, og etter vårt syn er Stoltenbergutvalgets behandling av personvernspørsmål mangelfull. Dette er ikke bare beklagelig, men også overraskende, all den tid et lignende dataregister ble foreslått og avvist tilbake i 2008. Det finnes dermed allerede en rekke argumenter mot et slikt register, og disse burde blitt behandlet av Stoltenbergutvalget.

Utdanningsforbundet ønsker å minne om Personvernkommisjonen som i sin utredning Individ og integritet (NOU 2009:1), uttrykte seg tydelig kritiske til at alle som mottar opplæring skal plikte å gi fra seg sensitive personopplysninger. Tilgangen til slike opplysninger bør baseres på samtykke, slik at foreldenes rett til å ivareta sine barns interesser sikres.

Stoltenbergutvalget presenterer heller ingen klare grenser for hvem som skal ha tilgang til de registrerte dataene, hvor lenge og til hvilke formål. Kombinert med den svært omfattende mengden dataregisteret vil inneholde, både når det gjelder antall personer og antall opplysninger om den enkelte, blir dermed forslaget til dataregister svært personverninngripende. Jo videre adgangen blir til å sammenstille dataregisteret med andre registre, jo mer krenkende for personvernet vil det også bli.

Personvern er en av fire grunnleggende verdier i lærerprofesjonens etiske plattform, og Utdanningsforbundet vektlegger at personopplysninger om barnehagebarn, elever, foresatte og kolleger skal forvaltes på måter som verner om den enkeltes integritet og verdighet. Etter Utdanningsforbundets syn er Stoltenbergutvalgets forslag om å opprette et nasjonalt register for personentydige forløpsdata for barnehage og grunnopplæring i konflikt med lærerprofesjonens ansvar for en slik ivaretakelse av personvernet.