Høring - Forslag til ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning

Utdanningsforbundet mener det er positivt å samle bestemmelsene i en forskrift fordi det gir en bedre oversikt og mer tydelighet for sektoren.

Kapittel 2 Generelle bestemmelser
Kunnskapsdepartementet forslår et felles opptak via Unit v/Samordna opptak (SO) som blir obligatorisk for de offentlige fagskolene som en oppfølging av Meld. St 9 Fagfolk for fremtiden (2016-17). Utanningsforbundet har tidligere tatt til orde for at et sentralt opptak kan redusere fagskolens mulighet til å ta opp studenter på bakgrunn av egen vurdering. Vi forventer at denne omleggingen vil bidra til å øke effektiviteten og gi lavere kostnader til administrasjon og til likebehandling av søkere. Vi ser også at et slikt system vil gi verdifull informasjon om grunnlaget studentene tas opp på. Et viktig mål må være å tydeliggjøre fagskolens egenart og at forskjellen mellom akademisk utdanning på universitet eller høyskole og yrkesfaglig høyere utdanning gjøres synlig for søkerne gjennom Samordna Opptak. Det må gjøres tydelig at fagskolene og UH-institusjoner har ulike mandat og funksjoner og at utdanningene fører frem til forskjellig sluttkompetanse. Samtidig må det gis informasjon om hvilke muligheter fagskoleutdanninger gir til å fortsette i høyere utdanning ved universitet eller høyskole, eventuelle avkortninger i et høyere utdanningsløp og at studiepoeng som tas ved fagskole og høyskole skiller seg i innhold og i definisjon.

Det må settes av tilstrekkelig midler til å dekke driftskostnadene i Unit for omleggingen.