Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk - Tolkeloven

Foto: Fotoweb

Muligheten for å ha tolk til stede i samtaler med foresatte om barna deres og om det norske skolesystemet sikrer foreldre og barn rettigheter og gir utdanningssystemet trygghet for at visom offentlig tjenesteytere forstår og blir forstått.

Utdanningsforbundet har tidligere besvart høringer om bruk av tolk, blant annet kommenterte vi NOU 2014:8 tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd, som foreliggende lovhøring er en oppfølging av. Vi kommenterte også forslaget til ny §11e) i forvaltningsloven i 2014. Utdanningsforbundets hovedanliggende var og er at barn ikke skal benyttes som tolk for sine foreldre, men heller ikke skal slektninger tolke for familien. Lojalitetsbrudd, følelsesmessig involvering f.eks. ved medisinsk oppfølging, skal ikke en tolk oppleve.

En tolk skal være uavhengig (uhildethet) vis à vis den/dem det tolkes for. Personlig avstand til den det tolkes for er en forutsetning for å levere god tolketjeneste. For Utdanningssystemet og lærerprofesjonen er det viktig at det som formidles til barn, unge og deres foresatte samt de voksne i utdanningssystemet ikke hindres av kommunikasjonssvikt, der kyndig tolking hadde kunnet avhjulpet situasjonen. Det er vesentlig for en rettsstat å sikre rettighetene til barn, unge og voksne i utdanningssystemet slik at de blir forstått, forstår selv og kan få gi uttrykk for sine meninger og følelser.