Forslag til endringar i opplæringslova – Lovfesting av tilbod om karriererettleiing i fylkeskommunen

Utdanningsforbundet vil i dette høyringssvaret legge stor vekt på at den fylkeskommunale karriererettleiingstenesta ikkje skal svekke tilbodet om rådgjeving til elevane i grunnopplæringa.

Generelle kommentarar og gjeldande rett

Utdanningsforbundet er positive til forslaget om å lovfeste tilbodet om karriererettleiing i fylkeskommunen. Vi har i tidlegare høyringssvar knytt til karriererettleiing løfta fram at det er avgjerande å styrke det heilskaplege systemet for rådgjeving og karriererettleiing. Dette blir understøtta av at høyringsnotatet legg vekt på at det lovfesta tilbodet om karriererettleiing i fylkeskommunen ikkje skal redusere tilbodet om rådgjeving til elevane i grunnopplæringa, og at styrka samarbeid og samordning mellom rettleiingsaktørane i fylke står sentralt. Dette er eit godt grunnlag for å styrke det heilskaplege systemet – i tråd med det som kom fram av arbeidet til Kjærgårdsutvalet i 2016 (NOU 2016: 7).

Utdanningsforbundet har også jobba i lang tid med å få på plass eit styrka, lovfesta rådgjevingstilbod for vaksne, på lik linje med rettane til elevar i grunnopplæringa. Ein slik rett er viktig både i arbeidet med integrering og for å kunne sikre vaksne ei god utdanning. Mangel på informasjon om mangfaldet av utdanningstilbod som har blitt spesielt utvikla for vaksne, og svak kunnskap om behov og rettigheiter, er viktige årsaker til at mange vaksne ikkje får den opplæringa dei treng og har krav på. Vaksne sitt rett til rådgjeving er per i dag avgrensa, og blir mellom anna regulert av Opplæringslova § 4A-8, som gjev vaksne rett til rådgjeving for å kartlegge «kva tilbod den vaksne har behov for».