Forslag til endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring

Kort oppsummert er Utdanningsforbundet positiv til å korte ned eksamensperioden slik det er skissert i høringsbrevet. Vi mener det vil gi en ryddigere og mer oversiktlig avslutning på skoleåret og gjøre det enklere for skolene å planlegge slik at elevene kan få oppfylt minstetimetallet i fagene.

I tillegg vil elevene få mer opplæring før eksamen og vi slipper en lang periode der elever skal ha ordinær opplæring samtidig med at de både forbereder seg til eksamen og avlegger eksamen, noe som ofte har skapt frustrasjon hos både lærere og elever. Når deg gjelder forslaget om å gi mulighet for å korte ned skoleåret, er vi svært kritiske. Dette forslaget vil gi elever og lærere et mer komprimert og arbeidsintensivt skoleår som kan bidra til økende stressproblemer for elevene og gi lærerne dårligere vilkår for oppfølging av den enkelte elev. Dermed vil det bli vanskeligere å lykkes med god opplæring og å realisere intensjonene i fagfornyelsen.

Avslutningsvis i høringsuttalelsen peker Utdanningsforbundet på at en bedre organisering av skoleåret ikke er tilstrekkelig for å sikre elevenes minstetimetall. En viktig årsak til at elevene ikke får timene de skal ha, er at enkelte skoler og fylkeskommuner bevisst planlegger med at elevene skal få færre opplæringstimer enn lovverket tilsier. Slik kan fylkene spare lønnskostnader. Utdanningsforbundet har i lang tid oppfordret sentrale myndigheter til å ta grep for å stoppe denne praksisen. Dette er dessverre ikke fulgt opp i høringen.