Åpenhet i grenseland

Utdanningsforbundet mener det er helt nødvendig å ta tak i utfordringene og vi vil berømme det initiativ Helse- og omsorgsdepartementet nå har tatt. Det er et stort behov for en god veileder som viser vei hva angâr bruken av bilder, film og lydopptak i skole og barnehage.

Med utgangspunkt i bamets beste mener Utdanningsforbundet at det må være et overordnet mål atregelverket rundt bilder, film og lydopptak i skolen og barnehagen ivaretar og beskytter rettigheter og plikter hos barn, unge og voksne som er i en undervisningssituasjon. Samtidig må det sikres at ansatte i skoler og barnehager har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt at øvnge rettigheter og plikter til våre medlemmer blir ivaretatt på en god måte.

Utdanningsforbundet er enig med utvalget i at de faktiske situasjonene der det kan oppstå spørsmål rundt bilder, film og lydopptak i skolen og barnehagen varierer mye. Som nevnt er det rettslige bildet sammensatt, og består av et komplekst rettskildemateriale. Dette g¡ør det vanskelig å trekke opp eksakte grenser for hvordan ulike situasjoner bør løses. At regelverket er på ulikt nivå, og at deler av regelverket er av overordet rettslig karakter, slik som internasjonale konvensjoner og grunnloven, gjør aweiningen i de konkrete situasjonene krevende.