Mandat til nasjonale utvalg i fagskolesektoren

Utdanningsforbundet er generelt positiv til forslagene i høringen. Forslaget til mandat bidrar langt på vei til å styrke koordineringen blant aktørene i fagskolesektoren og til sterkere samhandling mellom fagskolen og arbeidslivet. Dette er viktig både for at myndighetene i større grad skal kunne dra nytte av innspill fra sektoren og videreutvikle fagskolen til en mer attraktiv utdanningsvei for studenter og for arbeidslivet.

Sammensetning
Utdanningsforbundet støtter forslaget om at sammensetningen i fagrådene skal gjenspeile sammensetningen i Nasjonalt fagskoleråd.  Dette må innebære at fagrådene må settes sammen slik at representanter for lærere, skoleeier/tilbydere og lokalt næringsliv er likeverdig representert.  
 
Nye fagråd
Utdanningsforbundet mener at fagskoleutvalg må gjenspeile de områdene myndighetene prioriterer etter råd fra hovedorganisasjonene og støtter fagskolerådets forslag om å etablere tre nye fagråd. 
 
Ledelse 
Utdanningsforbundet har vurdert de to alternativene og kan slutte seg til alternativ 1 dersom det åpnes for at leder og nestledervervet alterneres mellom arbeidslivets parter og fagskolesektoren.