Inkluderende fellesskap for barn og unge

Utdanningsforbundet mener det er bra at opplæringstilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, blir grundig behandlet og analysert. Det er en betydelig utfordring at mange barn og unge ikke får nødvendig hjelp, at innsats settes inn for sent og at det er for store forskjeller mellom kommunene i tilbudet som gis.

Utdanningsforbundet mener det er svært viktig å styrke utdanningstilbudet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Ekspertgruppen har gjort en viktig jobb med å peke på utfordringene i dagens system. Som fagorganisasjon med mer enn 175.000 medlemmer fordelt på alle ledd og institusjoner i utdanningen, ser vi det som en viktig oppgave å bidra med vår kompetanse og erfaring i dette arbeidet. En del av dette arbeidet må foregå gjennom statlig styring og insentiver, omorganisering og regelverksendringer, mens andre endringer må skje i det enkelte klasserom og avdeling. Den enkelte lærer og spesialpedagog har et ansvar for å gjøre sin del av jobben for at barn og unge skal få den oppfølgingen de har krav på. Utdanningsforbundet vil fortsette å fremme lærerens profesjonsetikk som et grunnlag for at hvert enkelt menneske skal bli ivaretatt på best mulig måte gjennom utdanningsløpet.