Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

Utdanningsforbundet mener det er positivt at stillingsstrukturen får oppmerksomhet og at det tas opp til vurdering om den er hensiktsmessig og fremtidsrettet. En stillingsstruktur må være forutsigbar for alle som ønsker å arbeide ved universiteter og høyskoler samtidig som stillingsstrukturen må samsvare med samfunnets behov og legge til rette for den enkeltes karriereløp.

Generelt

En ekspertgruppe ledet av professor emeritus Arild Underdal har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lagt frem forslag til endring av stillingsstrukturen ved universiteter og høyskoler. Utvalget har spesielt rettet oppmerksomheten mot to spørsmål; 1) Ivaretar dagens stillingsstruktur i tilstrekkelig grad det spektret av oppgaver som universiteter og høyskoler forventes å ivareta? 2) Legger stillingsstrukturen godt nok til rette for karriereveier som gjør det attraktivt, for både norske og utenlandske statsborgere, å søke seg til norske universiteter og høyskoler? Stimulerer den også den enkelte medarbeider til å engasjere seg aktivt i faglig utvikling gjennom hele karrieren?

Utdanningsforbundet mener at flere av forslagene fra ekspertgruppen er gode og vil bidra til å styrke lærerutdanningene og lærerprofesjonen. Utdanningsforbundet støtter intensjonen om å likestille nivå innenfor de ulike stillingsstigene. Vi finner det viktig å påpeke at likeverdighet knyttes ikke kun til stillingens nivå. Reell likeverdighet omfatter i tillegg lønn og mulighet for fleksibilitet og autonomi.