Endringer i opplæringsloven. Opplæring i kvensk. Yrkesopplæringsnemnder

Utdanningsforbundet har lenge tatt til orde for at yrkesopplæringsnemnda skal speile det nasjonale partssystemet for representasjon i Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) og at hovedorganisasjonene inviteres inn i yrkesopplæringsnemnda.

Forslag 1: Forslag til endring i opplæringsloven § 2-7 om elevers rett til opplæring i kvensk i grunnskolen. Departementet foreslår å presisere at elever som har rett til opplæring i finsk også har rett til opplæring i kvensk dersom de heller ønsker det. Forslaget er en oppfølging av Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021.

Utdanningsforbundet støtter forslaget. Vi ber om at man på nytt vurderer begrensningene i rettigheten som er gitt, at det må være minst tre elever totalt på den samme skolen, for at retten gjøres gjeldende. Det vises til norske myndigheters internasjonale forpliktelser til opplæring for den kvenske/norskfinske nasjonale minoriteten i dag. En mulighet kan være å se kommunen under ett.