Lyst til å bli tillitsvald?

Å vere tillitsvald på arbeidsplassen inneber både å ha kollegaer i ryggen når du representerer dei, og å ha ein stor organisasjon i ryggen når du treng det. Har du lyst til å bli tillitsvald?

Rolla som tillitsvald er spanande og lærerik. Som tillitsvald jobbar du saman med og representerer kollegaene dine.

Med Utdanningsforbundet i ryggen arbeider du for å vareta lønns- og arbeidsvilkåra til medlemene. Saman jobbar vi for å gi barn, unge og vaksne ei god og likeverdig utdanning. Å vere tillitsvald er difor svært viktig og svært meiningsfullt! 

Å vere tillitsvald gir moglegheiter 

Å vere tillitsvald på arbeidsplassen gir deg høve til å:

 • Påverke gjennom medråderett
 • Lære ved å delta på kurs i tillitsvaldopplæringa
 • Løyse problem og dilemma i ein engasjert fellesskap

Som tillitsvald er du ikkje åleine

Vi er mange tusen tillitsvalde, fordelte på arbeidsplassar, kommunar, fylke og nasjonalt. Du blir del av eit stort nettverk der du får:

 • God opplæring
 • Høve til å delta på kurs og samlingar med jamne mellomrom
 • Støtte frå tillitsvalde i kommunen din og fylket ditt

10 gode grunner til å være arbeidsplasstillitsvalgt

 1. Du får økt bevissthet og kunnskap om egen profesjon og fagbevegelsens rolle i samfunnet fra det lokale til det internasjonale.
 2. Du bidrar til å bygge et faglig og sosialt felleskap på din arbeidsplass.
 3. Du får muligheten til å påvirke din og dine kollegaers arbeidshverdag.
 4. Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet blir du en del av et faglig felleskap med støtte fra hele organisasjonen.
 5. Du får muligheten til å påvirke utdannings- og oppvekstpolitikken lokalt og nasjonalt.
 6. Du får muligheten til å delta i nettverk og samlinger med andre tillitsvalgte
 7. Du får god opplæring og skolering i rollen som tillitsvalgt.
 8. Du får god kjennskap til lov- og avtaleverket.
 9. Du bidrar til god dialog og samarbeid med ledelsen på din arbeidsplass.
 10. Du får verdifull ledererfaring.

 

Kva seier våre tillitsvalde om rolla?

 • Ho er gjevande.
 • Ho gir innverknad på eigen arbeidsplass, og det er saker som gjeld det daglege som dominerer arbeidet. 
 • Ho er lærerik og ei nyttig røynsle å ha.
 • Fleirtalet trivst og ønskjer å stille til attval!
 • 84 prosent er nøgde med kontakten med andre tillitsvalde i Utdanningsforbundet.