Innlandet: Medbestemmelse ved Høgskolen i Innlandet

Medlemspleie - Møteplasser - Kobling til fylkesstyret - Unio-samarbeid - Medbestemmelse

Hvorfor dette forsøket?

Utdanningsforbundet Innlandet er opptatt av å finne bedre løsninger for våre medlemmer i Høgskolen i Innlandet. 

I den nye fusjonerte Høgskolen i Innlandet har ikke lenger Utdanningsforbundet rett til å møte i informasjons-, drøftings-, og forhandlingsmøter. Medlemmene må oppleve at det er relevant å være med i Utdanningsforbundet, og at de har medbestemmelse. Vi ønsker dermed å etablere et godtfungerende UNIO-samarbeid på virksomhetsnivå.

Vi har medlemmer lokalisert på Hamar, Elverum og Lillehammer. På nåværende tidspunkt har vi arbeidsplasstillitsvalgte ved Hamar og Elverum, og en kontaktperson ved Lillehammer.

Hva går forsøket ut på?

Forsøket er todelt. 

For det første ønsker vi å utvikle et Unio-samarbeid på Høgskolen i Innlandet som har legitimitet hos medlemmene, og som fører til at Utdanningsforbundets stemme inn i medbestemmelsesorganet på virksomhetsnivå blir ivaretatt. For å få til dette ønsker vi å gi hovedtillitsvalgt tilstrekkelig med tid og gode møteplasser for å diskutere og forankre saker som skal tas opp i informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter.

For det andre ønsker vi utforske om koblingen mellom UNIO, hovedtillitsvalgt, kontaktperson UH, arbeidsplasstillitsvalgte og fylkesstyret kan føre til et sterkere Utdanningsforbund på høgskolen. Ved å etablere et utvalg vil hovedtillitsvalgt også kunne forankre sakene som skal tas opp i høgskolens medbestammelsesorgan.

Hvordan skal forsøket organiseres?

For å formalisere Unio-samarbeidet på virksomhetsnivå ved Høgskolen i Innlandet vil vi med midler fra dette forsøket sikre tilnærmet fullt frikjøp av vår hovedtillitsvalgt i en oppstartsperiode. 

Videre ønsker vi å styrke hovedtillitsvalgt gjennom å opprette et nytt utvalg under fylkesstyret med møter annenhver måned i tilknytning til medbestemmelsesmøter ved høgskolen.

Fram til fylkeslaget Innlandet er et faktum, vil utvalget styres fra Hedmark med representasjon fra fylkesstyret i Oppland. Lokallagene i Hamar og Elverum vil være faste representanter, mens lokallaget på Lillehammer vil inviteres etter behov. Lokallagsleder i Hamar, hvor det er flest medlemmer, vil være nestleder i utvalget. 

Vi ønsker å forsøke en ordning hvor dette utvalget er en reell diskusjonspartner og støtte for hovedtillitsvalgt og at det får innflytelse på saker som settes på dagsorden i fylkeslaget. 

 

Hva håper dere å oppnå?

Utdanningsforbundet Hedmark ønsker å bli en bedre og mer attraktiv organisasjon for medlemmene i den nyfusjonerte høgskolen. Vi ønsker å sikre:

  • Utdanningsforbundets styrke og innflytelse ved høgskolen gjennom å beholde og verve nye medlemmer 
  • et funksjonelt UNIO-samarbeid til beste for medlemmene 
  • et tettere og mer forpliktende samarbeid gjennom å knytte høgskolens tillitsvalgte og medlemmer tettere til fylkeslaget
  • flere møteplasser med tema oppleves som viktig for medlemmene
  • et økt medlemsengasjement

Vi har en stor klubb der, men det har så langt vært liten kontakt med lokallaget. Gjennom å koble fylkeslaget mer på høgskolen ønsker vi å forenkle arbeidet med statlig tariffområde for lokallagene ved å la utvalget og fylkeslaget ta mer ansvar for området.

overta mer av ansvaret for området

Kontaktperson

Tone Stangnes Gjerstad er rådgiver i Utdanningsforbundet Innlandet og kontaktperson for "Prosjekt Høgskolen i Innlandet".

Tone Stangnes Gjerstad

Rådgiver i Utdanningsforbundet Innlandet

Hvor?

Innlandet fylke (Hamar, Elverum, Lillehammer).

Innvilget beløp

500 000 kroner

Forsøksperiode

01.09.2018 - 31.07.2019

Evaluering

Ventet høsten 2019

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.