Øvre Eiker: Øke engasjement blant tillitsvalgte

Engasjere tillitsvalgte i barnehage og skole - to heldagssamlinger

Hvorfor dette forsøket?

  • Vi ønsker å styrke engasjementet og øke deltakelsen hos de tillitsvalgte i kommunen. 
  • De tillitsvalgte ønsker at tillitsvalgte i barnehage og skole er mer sammen for å lære av hverandre og bli bedre kjent.
  • De tillitsvalgte ønsker bedre tid på samlinger for å diskutere saker ordentlig. 

Hva går forsøket ut på?

Frem til nå har vi månedlige møter på ettermiddagen med de tillitsvalgte i barnehage og skole (hver for seg). Vi ønsker nå å prøve ut om hele dager er en bedre måte å gjøre det på, eller eventuelt en kombinasjon. Tanken er da å teste ut om man får bedre deltakelse og tid sammen på to hele dager.

Hvordan skal forsøket organiseres?

Vi planlegger på styremøter og tar de overordnede tingene der. Resten av jobben gjør nestleder og leder.

Det blir laget et detaljert program for de to dagene med innspill fra de tillitsvalgte i skole og barnehage. Det er viktig at de har medvirkning i prosessen, slik at disse to dagene oppleves som meningsfulle.

I tillegg har vi jevnlig og god kontakt med fylkeslaget i Buskerud. De hjelper oss med søknader og kommer med innspill underveis i hele prosessen.

Hva håper dere å oppnå?

Vi i styret har hele tiden tro på at vi må videreutvikle oss. Gjennom å prøve ut nye prosjekter som dette, vil vi kanskje klare å skape et større engasjement og samtlige gjøre de tillitsvalgte tryggere i rollen sin. Det kan igjen ha innvirkning på å sikre et velfungerende medlemsdemokrati og gode organisasjonsdialoger med gjennomgående gode forankrings- og involveringsprosesser i hele organisasjonen. Dessuten kan det være med å sikre tyngde og kraft til arbeidsplassen som arena for viktig organisasjonsarbeid og til arbeidsplasstillitsvalgte/klubbledere som aktører.

Hva fikk dere til?

Vi har lært at det er nyttig å tenke nytt for å utvikle oss. Ett av målene var å få opp engasjementet hos de tillitsvalgte og gjøre dem tryggere i rollen. Det var helt tydelig at dette var en god start. Bare det å komme sammen og se at man har mange av de samme utfordringene, gav større trygghet.

Et annet mål var at dette skulle være en start på å etablere et nettverk eller en møtearena for de tillitsvalgte. Vi så under gruppearbeidet at de tillitsvalgte fikk tid sammen til å reflektere og dele kunnskap. Det tror vi er svært nyttig, slik at også engasjementet ute på arbeidsplassene blir større. Når vi hadde en hel dag, fikk vi mulighet til å gå i dybden på et eller flere temaer.

Kontaktperson

Inger-Tone Nikkerud

Lokallagsleder og hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Øvre Eiker

Hvor?

Utdanningsforbundet Øvre Eiker

Innvilget beløp

54 000 kroner

Forsøksperiode

Høst 2018

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.