Møre og Romsdal: Felles lederråd i lokallagsnettverk

Ledermedlemmer - Samarbeid lokallag - Lederforum

Hvorfor dette forsøket?

Utdanningsforbundet ønsker å være et forbund som ivaretar sine ledermedlemmer på en god måte, og som har en tydelig lederstemme. Med bakgrunn i dette har vi etablert lederråd i enkelte lokallag i Møre og Romsdal. I nettverk 3 har tendensen vært at det har vært lavt oppmøte av ledere og styrere i disse lederrådene.

Hva går forsøket ut på?

Vi ønsker å prøve ut om et felles lederforum for lokallagene i nettverk 3 kan øke engasjementet og tilbudet til lederne i nettverket. Vi ønsker også å prøve ut om et slikt lederforum vil bidra til at våre ledermedlemmer føler seg bedre ivaretatt av Utdanningsforbundet enn slik strukturen i nettverk 3 er pr i dag. Dette vil vi etterstrebe ved å arrangere to lederforum i nettverk 3.

Møtene i lederforumet kan for eksempel omhandle erfaringsutveksling, informasjon/kursing i tema som for eksempel etikk, pedagogisk ledelse, lov- og avtaleverk, lønn- og arbeidsforhold med mer.

Hvordan skal forsøket organiseres?

Forsøket vil innebære en organisering på tvers av lokallag. To medlemmer fra Utdanningsforbundet Møre og Romsdal sitter i arbeidsgruppa, og disse vil jevnlig informere fylkesstyret om behov og progresjon i prosjektet. Ledermedlemmene vil bli involvert ved at de har mulighet til å komme med innspill på tema til de to lederforumene.

Hva håper dere å oppnå?

Vi ønsker med dette prosjektet å oppnå at våre ledermedlemmer i nettverk 3 skal føle at de blir ivaretatt og får et godt tilbud ved å være ledermedlem i Utdanningsforbundet. Dette håper vi igjen vil kunne føre til at vi vil både kunne beholde og rekruttere ledermedlemmer i nettverket. Vi ønsker også å knytte tettere kontakt mellom tillitsvalgte og ledermedlemmer i nettverket.

Kontaktperson

Kristin Røed

HTV Fræna og nestleder Fræna

Hvor?

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal (Fræna, Eide, Midsund, Nesset, Molde, Gjemnes, Vestnes og Aukra)

Innvilget beløp

25 000 kroner

Forsøksperiode

15.09.2018 – 15.06.2019

Evaluering

Levert. Publiseres snarlig

Lokale forsøk

Tipsene på denne siden er basert på lokale forsøk, en ekstraordinær satsing vedtatt av sentralstyret i desember 2017. Alle lokallag i Utdanningsforbundet kunne søke om midler til lokale forsøk i 2018. Av 39 søknader ble 18 innvilget penger.