Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Definisjoner

Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt og tillitsvalgt etter hovedavtalen.

Organisasjonstillitsvalgt er tillitsvalgt etter organisasjonens vedtekter. Dette kan være ledere, medlemmer eller varamedlemmer av klubbstyre, lokallagsstyre, fylkesstyre eller sentralstyre.

Arbeidsplasstillitsvalgt er tillitsvalgt etter hovedavtalen som er valgt/oppnevnt til å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver på arbeidsplassen. Videre vil den arbeidsplasstillitsvalgte være organisasjonstillitsvalgt gjennom å være klubbleder, dvs. leder av arbeidsplassens klubbstyre, jf. vedtektene § 16.5.

Hovedtillitsvalgt er tillitsvalgt etter hovedavtalen som er valgt/oppnevnt av sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid og for å representere disse og medlemmene overfor øverste arbeidsgivernivå (virksomhetsnivået, dvs. kommunen sentralt, fylkeskommunen sentralt, helseforetaket, eier av/konsernledelsen i privat virksomhet) i samsvar med oppgaver, rettigheter og plikter fastsatt i den aktuelle hovedavtale. Utdanningsforbundets vedtekter regulerer hovedtillitsvalgtes plass i organisasjonen, primært i §§ 14 og 16.

Hovedtillitsvalgte er valgt/oppnevnt av Utdanningsforbundets besluttende organisasjonsledd og henter i tillegg hjemmel, rettigheter og plikter i de respektive hovedavtalene. De organisasjonstillitsvalgte er utelukkende valgt ut fra bestemmelser i Utdanningsforbundets vedtekter.

De respektive hovedavtaler har bestemmelser om permisjonsrettigheter for tillitsvalgte etter hovedavtalen. Noen hovedavtaler har i tillegg bestemmelser som også omfatter permisjonsrettigheter for organisasjonstillitsvalgte.

Følgende forkortinger brukes om tillitsvalgte i Utdanningsforbundet:

 
Verv Forkortelser

Arbeidsplasstillitsvalgt

ATV
Hovedtillitsvalgt HTV
Organisasjonstillitsvalgt OrgTV


I Spekter-området brukes betegnelsen foretakstillitsvalgt, som tilsvarer betegnelsen hovedtillitsvalgt. Det som her er anført for hovedtillitsvalgt, gjelder også for foretakstillitsvalgt og tilsvarende funksjoner som konserntillitsvalgt eller fellestillitsvalgt. I det følgende velger vi å bruke betegnelsen hovedtillitsvalgt for disse forskjellige kategoriene tillitsvalgte.

Alle tillitsvalgte er forpliktet til å følge Utdanningsforbundets politikk, vedtekter og øvrige vedtak.

Partsforhold

Utdanningsforbundets vedtekter bygger på det prinsipp at landsmøtet/årsmøtet på hvert organisasjonsnivå skal velge styrer som skal lede virksomheten og som er politisk og administrativt ansvarlig for driften. Unntaket er arbeidsplassnivået, hvor det til vanlig skal velges klubbstyre, jf. § 69.3.

I tillegg til eget organisasjonsapparat, har Utdanningsforbundet rettigheter og plikter gjennom de valgte/oppnevnte tillitsvalgte etter hovedavtalen. Som nevnt over får disse tillitsvalgte i hovedsak sine rettigheter og plikter fastsatt gjennom hovedavtalen.

Utdanningsforbundet er for tiden part i hovedavtaler som hjemler rettigheter til medbestemmelse med bl.a. følgende arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner:

 • Staten
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Private Barnehagers Landsforbund – Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A)
 • Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH)
 • Spekter
 • FUS
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)


I tillegg har Utdanningsforbundet inngått standard tariffavtale med flere private eiere.

Valg/oppnevning av tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt

Utdanningsforbundets vedtekter § 16 hjemler hvordan valg, eventuelt oppnevning, av tillitsvalgte etter hovedavtalene skal skje. Ordningene gjelder i prinsippet for alle tillitsvalgte uavhengig av avtaleområde. For noen avtaleområders vedkommende er det aktuelt å oppnevne tillitsvalgte, da det kan være praktisk vanskelig å få arrangert valgmøte. Her må en ut fra en vurdering av de konkrete forhold, og etter eventuelt å ha innhentet synspunkter fra lokale tillitsvalgte/medlemmer, finne hensiktsmessige måter for demokratisk valg eller oppnevning.

Det er i Utdanningsforbundets vedtekter gjennomgående lagt opp til at en tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale til vanlig skal ha fulle rettigheter i fylkes- og lokallagsstyret. Tillitsvalgt etter hovedavtalen på arbeidsplassnivå skal være klubbleder. Se for øvrig § 16.5.

Det er mulig å kombinere verv som tillitsvalgt etter hovedavtalen med styreverv i organisasjonen, men det skal ikke lages koblinger til slike verv ved at valg til forskjellige verv skjer i samme/én valgomgang.

Forholdet mellom det valgte organisasjonsledd og de tillitsvalgte etter hovedavtalen på samme nivå

Det er det valgte styret som sitter med det politiske ansvaret for organisasjonens virksomhet i årsmøteperioden, og som står ansvarlig overfor valgforsamlingen/årsmøtet. Dette gjelder også det arbeid som utføres av de tillitsvalgte etter hovedavtalen; et arbeid disse må utføre innenfor og i samsvar med de politiske vedtak som fattes av Utdanningsforbundets styrende organ på de ulike nivå, jf. vedtektene § 14.

Tillitsvalgt etter hovedavtalen har, i følge de respektive hovedavtaler, rettigheter og plikter som de skal utføre overfor navngitte arbeidsgiverrepresentanter. Det forutsettes et godt samarbeid mellom styret og tillitsvalgt etter hovedavtalen slik at Utdanningsforbundet kan opptre som en samlet enhet.

Organisasjonstillitsvalgte, ofte leder, vil i større grad enn tillitsvalgt etter hovedavtalen operere i det offentlige rom som politisk aktør. Tillitsvalgt etter hovedavtalen skal likevel kunne operere i det offentlige rom innenfor eget ansvarsområde når det skjer i forståelse med styret på det aktuelle nivået.

Tillitsvalgt for ledermedlemmer

Vedtektene § 75.1 slår fast:

Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, eventuelt klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet.

Dette innebærer at arbeidsplasstillitsvalgt er tillitsvalgt for medlemmene på arbeidsplassen med unntak av arbeidsplassens leder. Når det gjelder arbeidsplassens leder og ledermedlemmer over arbeidsplassnivå, er det hovedtillitsvalgt som er tillitsvalgt for disse. Dersom lokale forhold tilsier det og berørte parter er enige, kan hovedtillitsvalgt fungere som tillitsvalgt for alle ledermedlemmene på arbeidsplassnivå.

På avtaleområder eller i virksomheter hvor det ikke finnes hovedtillitsvalgt, har lokallagsstyret ansvaret for disse ledemedlemmene.

Møteplasser

Styrene er ansvarlig for at det etableres møteplasser mellom hovedtillitsvalgt og de arbeidsplasstillitsvalgte innenfor samme virksomhet. Styrene er også ansvarlig for at det etableres møteplasser mellom ledermedlemmer og hovedtillitsvalgt innenfor samme virksomhet, såkalte lederforum.

Generelle retningslinjer for tillitsvalgte etter hovedavtalene

 1. Forpliktende retningslinjer for arbeidet til tillitsvalgte etter hovedavtalene finnes i de respektive hovedavtaler. I tillegg skal tillitsvalgte etter hovedavtalene følge de forvaltningsregler og regler for saksgang som til enhver tid gjelder i Utdanningsforbundet. Dette gjelder også ansvar for at dokumenter arkiveres og oppbevares forsvarlig og i tråd med etablerte rutiner.
 2. Det kan være aktuelt å ha flere tillitsvalgte etter hovedavtalen. I noen hovedavtaler er det regulert prosedyrer for etablering av en tillitsvalgtordning, jf. hovedavtalen i KS-området del B § 3-3. Er slike prosedyrer ikke nedfelt i hovedavtalen, er det viktig at tillitsvalgtordningen blir tatt opp med arbeidsgiver, slik at partene kan bli enige om en hensiktsmessig tillitsvalgtordning.
 3. Dersom det velges flere tillitsvalgte for samme arbeidsområde, må det avklares intern rangordning mellom disse. Dette kan avgjøres i valg, etter avtale mellom de berørte tillitsvalgte eller av styret. Rangordning og arbeidsdeling meddeles arbeidsgiver. Det må også avklares hvem som skal tiltre styret med fulle rettigheter, jf. § 16.5. Dette bør fortrinnsvis skje gjennom valg.
 4. En varatillitsvalgt er til vanlig ikke tillitsvalgt etter hovedavtalen, men tiltrer dersom den tillitsvalgte er forhindret fra å utøve vervet. Der det er valgt varatillitsvalgt, kan denne fungere som assisterende tillitsvalgt der styret finner det hensiktsmessig.
 5. Tilsettingssaker behandles av den tillitsvalgte i samsvar med rettigheter og plikter i den enkelte hovedavtale og vedtatte administrative retningslinjer hos arbeidsgiver og for øvrig i samsvar med de regler for saksgang som er vedtatt i organisasjonens styrende organer.
 6. Den tillitsvalgte skal holde styret/klubben orientert om arbeidet sitt og om alle forhold innenfor sitt arbeidsområde som har betydning for medlemmene og styrets virksomhet. Dette gjelder ikke taushetsbelagte opplysninger.
 7. Når det gjelder personalsaker, skal den tillitsvalgte utvise varsomhet med hvem som eventuelt involveres i slike saker. Involverte tillitsvalgte vil da være omfattet av den samme taushetsplikt. Personalsaker er til vanlig ikke tema på styremøter. Det vises ellers til ”Generelle retningslinjer for håndtering av konfliktfylte personalsaker” og heftet ”Personalsakarbeid”.
 8. Vedtektene i Utdanningsforbundet har egne bestemmelser om forhandlingsutvalg og sammensetningen av disse. § 51 og § 65 er innholdsmessig like for fylkesnivå og lokallagsnivå:

  "Fylkesstyret skal opprette egne forhandlingsutvalg på aktuelle tariffområder. Medlemmene på det avtaleområde det skal forhandles for, skal til vanlig ha flertall i utvalget. Utvalget ledes normalt av tillitsvalgte etter hovedavtalen.” (§ 51)

  Ovenstående innebærer at det til vanlig er den hovedtillitsvalgte som leder forhandlingsdelegasjonen i møter med arbeidsgiver, og at forhandlingene skjer ut fra fullmakter gitt av styret på grunnlag av Utdanningsforbundets overordnede politikk på området og med ansvar overfor det samme styret.