Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora

Utdanningsforbundet har følgende vedtektsfestede rådsstruktur sentralt,
jf. vedtektene §§ 38 og 38 A:

§ 38.1 Faste rådgivende utvalg:

 • Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår
 • Utvalg for utdanningspolitikk
 • Sami Ossodat / samisk utvalg
 • Utvalg for organisasjonsutvikling
 • Utvalg for likestilling og mangfold

§ 38.2 Lederråd
§ 38.5 Sentralt pensjonistråd
§ 38 A Kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene

Sammensetningen er også beskrevet i vedtektene. De ulike rådsorganene har ulike roller og ulike oppgaver i rådsstrukturen. Dette gjenspeiler seg i forskjeller i sammensetning, arbeidsform og oppgavefordeling.

Sentrale utvalg

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår, utvalg for utdanningspolitikk, Sami Ossodat / samisk utvalg, utvalg for organisasjonsutvikling og utvalg for likestilling og mangfold består av medlemmer på ulike nivå og med ulike funksjoner i forbundet.

Formål

 • Utvalgene skal arbeide innenfor Utdanningsforbundets vedtatte politikk, vedtekter, og den til enhver tid gjeldende strategiske plan for det politiske arbeidet i organisasjonen.
 • Utvalgene skal jobbe innenfor forventninger og mål satt av sentralstyret.
 • Utvalgene skal behandle saker de får seg forelagt av sentralstyret/sekretariatet, i tillegg til selv å ta opp saker.
 • Utvalgenes arbeid skal gi sentralstyret nødvendig supplerende faglig og politisk kompetanse, samt gi råd på utvalgets område.
 • Utvalgene skal sørge for at saker som behandles sees i et likestillingsperspektiv.
 • Sentralstyret kan delegere besluttende myndighet til utvalgene i enkeltsaker.
 • En bred sammensetning skal sikre at ulike perspektiver legges til grunn når saker blir drøftet i utvalgene.
 • Utvalgene skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen, og tilrettelegges slik at saker ikke ensidig initieres fra sentralplan.

Rammer for arbeidet

 • Utvalgene oppnevnes av sentralstyret for landsmøteperioden. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem.
 • Sentralstyret kan supplere utvalgene med et sentralstyremedlem i tillegg til utvalgets leder.
 • Utvalgene kan samarbeide med andre rådsorgan der det er hensiktsmessig.
 • Utvalgslederne samarbeider med utvalgssekretær når sakliste settes opp og eventuelt saksansvar fordeles.
 • Utvalgenes møter baseres i utgangspunktet på medlemmenes aktivitet i og mellom møtene og gjennomføres primært med innledninger til saker fra utvalgets leder, sekretariatet eller utvalgsmedlemmer.
 • Sekretariatet har ansvar for innkalling til møtene og påfølgende korte referater. Referatene, som hovedsakelig inneholder tilrådinger, publiseres og oversendes sentralstyret til orientering.
 • Saker som tas opp i møtene kan både ha karakter av diskusjoner med sikte på å komme med innspill eller råd overfor sentralstyret /politisk ledelse, og informasjon om aktuelle forhold som det er relevant å gjøre kjent for utvalgets medlemmer.
 • Det avholdes inntil fem møter per år, minimum ett av disse skal være videomøte. For øvrig følges Utdanningsforbundets reisepolicy og klimapolitikk.
 • Eventuelle behov for avvik fra disse rammene skal behandles av arbeidsutvalget etter søknad fra utvalgets leder til sekretariatsjef.

Tilrådinger

 • Utvalgene kan gi råd til sentralstyret gjennom tilrådinger.
 • En tilråding er et skriftlig råd til sentralstyret som skal fremgå av referatet fra utvalgets møte, som legges fram for sentralstyret.
 • Sentralstyret tar tilrådinger til orientering når referatene fra utvalgsmøtet behandles, og står fritt til å vurdere om og eventuelt hvordan tilrådingene skal følges opp.

Lederråd

Formål

 • Lederrådet skal være en ressurs for organisasjonen i ledelsesfaglige spørsmål, og samtidig bidra til å styrke ledermedlemmenes plass i organisasjonen.
 • Lederrådet skal arbeide innenfor Utdanningsforbundets vedtatte politikk, vedtekter, og den til enhver tid gjeldende strategiske plan for det politiske arbeidet i organisasjonen.
 • Lederrådet skal behandle de saker de får seg forelagt av sentralstyret/sekretariatet, i tillegg til selv å ta opp ledelsesfaglige spørsmål.
 • Lederrådet skal sikre at ulike perspektiver legges til grunn når saksområdet blir drøftet. Tilrådingene til sentralstyret skal reflektere dette.
 • Lederrådet skal sørge for at saker som behandles sees i et likestillingsperspektiv.
 • Lederrådet skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen, og tilrettelegges slik at saker ikke ensidig initieres fra sentralplan.

Rammer for arbeidet

 • Lederrådet består av en lederrepresentant fra hvert fylkeslag i tråd med vedtektenes § 38.2.
 • Rådet ledes av et sentralstyremedlem. Sentralstyret kan supplere rådet med et sentralstyremedlem i tillegg til rådets leder.
 • Sentralstyret kan supplere rådet med ledermedlemmer fra ulike medlemsgrupper og avtaleområder i tråd med § 38.2.
 • Lederrådet kan samarbeide med andre rådsorgan der det er hensiktsmessig.
 • Lederrådets leder samarbeider med lederrådets sekretær når sakliste settes opp og eventuelt saksansvar fordeles.
 • Sekretariatet har ansvar for innkalling til møtene og påfølgende korte referater. Referatene, som hovedsakelig inneholder tilrådinger, publiseres og oversendes sentralstyret til orientering.
 • Det avholdes inntil fire møter per år, minimum ett av disse skal være videomøte. For øvrig følges Utdanningsforbundets reisepolicy og klimapolitikk.
 • Ved behov, f.eks. på enkeltsaker kan det arrangeres videomøter i tillegg.
 • Eventuelle behov for avvik fra disse rammene skal behandles av AU etter søknad fra utvalgets leder til sekretariatsjef.

Tilrådinger

 • Lederrådet kan gi råd til sentralstyret gjennom tilrådinger.
 • En tilråding er et skriftlig råd til sentralstyret som skal fremgå av referatet fra rådets møte, som legges fram for sentralstyret.
 • Sentralstyret tar tilrådinger til orientering når referatene fra utvalgsmøtet behandles, og står fritt til å vurdere om og eventuelt hvordan tilrådingene skal følges opp.

Kontaktforum

Formål

 • Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Råd og innspill videreformidles av kontaktforaenes leder.
 • Kontaktforaenes arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppen. Kontaktforaene skal bidra til å styrke dialogen mellom organisasjonsleddene, medlemmene og nettverkene innen medlemsgruppen.
 • Hvert kontaktforum skal fungere som nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom de formelle møtene.

Rammer for arbeidet

 • Medlemmene i hvert kontaktforum består av én representant fra hvert fylkeslag og ledes av et sentralstyremedlem. I tillegg kan sentralstyret supplere kontaktforaene i tråd med vedtektenes § 38A.
 • Fylkeslagene melder inn vararepresentanter til kontaktforaene.
 • Det er en forutsetning at den som deltar i kontaktforumets arbeid også er fylkeslagets representant i det fylkesvise arbeidet og er tilknyttet nettverk innenfor dette aktuelle området.
 • Kontaktforaenes møter baseres på medlemmenes aktivitet i og mellom møtene.
 • Kontaktforaene kan samarbeide med andre rådsorgan der det er hensiktsmessig.
 • Kontaktforaene skal sørge for at saker som behandles sees i et likestillingsperspektiv.
 • En fagperson i sekretariatet knyttes til hvert kontaktforum. Vedkommende bistår kontaktforumets leder i forberedelsene til møtene og har ansvar for at det skrives et kort notat fra møtet.
 • Det avholdes inntil fire møter per år, minimum ett av disse skal være videomøte. For øvrig følges Utdanningsforbundets reisepolicy og klimapolitikk.
 • Eventuelle behov for avvik fra disse rammene skal behandles av arbeidsutvalget etter søknad fra utvalgets leder til sekretariatsjef.

Sentralt pensjonistråd

Det vises til § 13 Pensjonistmedlemmer i vedtektene.

Formål for sentralt pensjonistråd

 • Sentralt pensjonistråd er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål.
 • Sentralt pensjonistråd skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes situasjon.
 • Sentralt pensjonistråd skal arbeide innenfor Utdanningsforbundets vedtekter og vedtatte politikk.
 • Sentralt pensjonistråd skal behandle de saker de får seg forelagt av sentralstyret/sekretariatet, i tillegg til selv å ta opp og foreslå videre behandling av saker innenfor egne arbeidsområder.

Rammer for arbeidet

 • Sentralt pensjonistråd oppnevnes av sentralstyret, som også bestemmer antallet. Oppnevningen gjelder for landsmøteperioden. Sentralt pensjonistråd velger leder.
 • Sentralt pensjonistråd kan samarbeide med andre rådsorgan der det er hensiktsmessig.
 • Leder for sentralt pensjonistråd samarbeider med rådets sekretær når sakliste settes opp og eventuelt saksansvar fordeles.
 • Sekretariatet har ansvar for innkalling til møtene og påfølgende korte referater. Referatene, som hovedsakelig inneholder tilrådinger, publiseres og oversendes sentralstyret til orientering.
 • Leder for sentralt pensjonistråd innkalles med tale- og forslagsrett til sentralstyret.
  To representanter for det sentrale pensjonistrådet innkalles med tale- og forslagsrett til representantskapet, og tre representanter innkalles med tale- og forslagsrett til landsmøtet.
 • Det avholdes inntil fire møter i året, inkludert et videomøte. For øvrig følges Utdanningsforbundets reisepolicy og klimapolitikk.
 • Eventuelle behov for å avvike fra disse retningslinjene skal behandles av arbeidsutvalget etter søknad fra rådets leder til sekretariatsjef.

Tilrådinger

 • Sentralt pensjonistråd kan gi råd til sentralstyret gjennom tilrådinger.
 • En tilråding er et skriftlig råd til sentralstyret som skal fremgå av referatet fra rådets møter, som legges fram for sentralstyret.
 • Sentralstyret tar tilrådinger til orientering når referatene fra møtet i rådet behandles, og står fritt til å vurdere om og eventuelt hvordan tilrådingene skal følges opp.