Retningslinjer for sammensetning av landsmøtet i Utdanningsforbundet

Publisert 16.01.2019

Hjemmelsgrunnlag

Sammensetningen av landsmøtet i Utdanningsforbundet er hjemlet i vedtektene.

§ 28 Landsmøte, sier i pkt. 2 og 3:

28.2Landsmøtet har 193 representanter, som omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene for landsmøteperioden. Delegasjonene skal settes sammen slik at en totalt oppfyller gjeldende kvoteringsregler. jf. § 15

28.3 57 av delegatplassene fordeles likt mellom fylkeslagene. De øvrige delegatplassene fordeles etter medlemstallet i de enkelte fylkeslagene pr.1. januar i landsmøteåret.

Representantskapet vedtok i sak 5/18 – «Regionreformen og sammenslåing av fylkeslag – tilpasninger og overgangsordninger» at landsmøtet 2019 skulle settes sammen i henhold til dagens vedtekter, til tross for at noen fylkessammenslåinger har funnet sted.

I § 15 Kvotering, står:

15.1 Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd8. […]

 

Fotnote: 8

Omfatter også fylkeslagsdelegasjoner til landsmøte.

15.2 Ingen medlemsgruppe skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene i et besluttende fellesorgan på fylkesnivå og over dette. […]

Fordeling av delegater til fylkeslagene

Hvert fylkeslag har i utgangspunktet tre delegater hver, hvilket utgjør 57 delegater totalt. De øvrige 123 delegatene fordeles etter medlemstall. Fordelingen for landsmøtet 2019 fremgår av nedenstående tabell:

 

Fylkeslag

Medlemstall

per 1.1.2019

Antall delegater

Østfold

8492

10

Akershus

14796

15

Oslo

13231

13

Hedmark

6151

8

Oppland

6104

8

Buskerud

7582

9

Vestfold

7692

9

Telemark

5890

8

Aust-Agder

4133

6

Vest-Agder

6391

8

Rogaland

13387

13

Hordaland

16552

16

Sogn og Fjordane

4510

7

Møre og Romsdal

8956

10

Sør-Trøndelag

10222

11

Nord-Trøndelag

5142

7

Nordland

8910

10

Troms

5537

7

Finnmark

2989

5

Totalt antall delegater

valgt av fylkeslagene 

156667

 

180

Fylkeslagenes delegasjoner – valg og kvotering

Valg av fylkesdelegater

Vedtektene slår fast at valg av fylkeslagenes delegater til landsmøtet skal gjennomføres i fylkeslagenes årsmøter i § 45 Årsmøtets oppgaver:
45.1.6.4 Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet, i samsvar med det tallet og den fordelingen som framkommer i melding fra sentralstyret.

Kvinnekvotering

Det skal tilstrebes en kvinneandel i alle valgte organisasjonsledd. Dette innebærer at landsmøtet og den enkelte fylkeslagsdelegasjon skal være en kvinneandel på minst 50 % jf. § 15.1; fotnote 8.

 

Fotnote: 8

Omfatter også fylkeslagsdelegasjoner til landsmøte.

Medlemsgruppekvotering

§ 15.2 slår fast at ingen medlemsgruppe alene skal kunne ha mer enn 50 % av medlemmene i et besluttende organ på fylkesnivå og over dette. Dette innebærer at samme krav også må stilles til de respektive fylkeslagsdelegasjonene i det disse samlet, i tillegg til sentralstyret, utgjør det øverste besluttende organ i Utdanningsforbundet.

Vedtektene sier ikke noe om en minimumskvotering av medlemsgrupper når det gjelder landsmøtets eller fylkesdelegasjonenes sammensetning.

I innsatsområder fra «Vi utdanner Norge» sies det at mangfoldet blant medlemmer skal synliggjøres, alle medlemsgrupper skal oppleve seg godt ivaretatt, og at arbeidet med å få bredt sammensatte styrer fra alle medlemsgrupper i alle ledd i organisasjonen skal styrkes.

I veiledningsheftet «Valg av tillitsvalgte – en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer», oppfordres det til at sammensetning av styrer bør gjenspeile bredden og mangfoldet (blant annet alder, minoritetsbakgrunn, geografi, erfaring og utdanning) blant medlemmene.

Disse målsettingene bør også gjelde også gjelde for sammensetningen av landsmøtet.

Alle fylkeslag har et ansvar for å ivareta en god helhet når det gjelder sammensetningen av egen landsmøtedelegasjon, også når det gjelder alder og representasjon fra de ulike organisasjonsnivåene.

De fylkeslag som er tildelt 10 eller flere delegater oppfordres til å ta et særskilt ansvar for at flest mulig av medlemsgruppene, samt ledermedlemmer, er representert i delegasjonen.

Varadelegater

Hvert fylkesårsmøte må velge et tilstrekkelig antall varadelegater. Det anbefales å velge like mange varadelegater som fylkeslaget har ordinære delegater. Varadelegatene velges i prioritert rekkefølge. Dersom en varadelegat skal rykke inn som fast medlem av landsmøtedelegasjonen, må dette gjøres i tråd med kvoteringsreglene i § 15. 

Observatører på landsmøtet

Vedtektenes § 28.5 lister opp dem som har vedtektsmessig rett til å være til stede på landsmøtet i tillegg til de stemmeberettigede:

  • sentralstyrets fast møtende varamedlemmer (3)
  • representant fra Sami Ossodat /samisk utvalg (1)
  • representanter fra Pedagogstudentene (3)
  • representanter for sentralt pensjonistråd (3) 

Alle har tale – og forslagsrett.