Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg

Publisert 09.01.2017

Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST september 2018

Retningslinjene gir en oversikt over gjeldende forslags- og nominasjonsprosedyrer forut for landsmøtevalg når det gjelder tidsfrister, sekretariatsjefens oppgaver, valgkomiteens arbeid, oppgaver for valgkomiteens arbeidsutvalg, fylkeslagenes oppgaver, valgkomiteens innstillinger og diverse bestemmelser.

Sentrale verv i denne sammenhengen omfatter alle verv i sentralstyret, representanter til representantskapet, kontrollkomiteen og den sentrale valgkomiteen.

Hovedprinsipper

Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Innen 1. juni

Fylkesårsmøtene foreslår kandidater til sentrale verv, jf. vedtektene § 45.1.6.6. Alle kandidater som foreslås fra fylkesårsmøtene må være innforstått med å bli foreslått.

Innen 15. september

På grunnlag av lister med forespurte kandidater, nominerer fylkesstyrene kandidater til sentrale verv.

Innstilling til landsmøtevalgene fra valgkomiteen og sentralstyret kunngjøres fire uker før landsmøtet, jf. vedtektene § 28.9.

1. Tidsfrister

Følgende tidsfrister gjelder for forslags- og nominasjonsprosedyren i forkant av valg ved landsmøtet:

Pkt.

Frist:

Aktivitet:

Ansvar:

1.1

innen 1. oktober året før landsmøte

Innkalling av valgkomiteen til konstituerende møte.
Brev til fylkeslagene og lokallagene med orientering om forslags- og nominasjonsprosedyren for landsmøtevalgene.

Sekretariatssjef

1.2

15. sept. året før lands-møte

Konstituerende møte i valgkomiteen, jf. pkt. 2.1 - 2.3 og 3.2 - 3.3).

Sekretariatssjef

1.3

1. des. året før lands- møte

Fylkesstyrene sender brev til lokallagene med orientering om fylkesstyrets opplegg for forslags- og nominasjonsprosessen i fylkeslaget, jf. pkt. 3.3.2 og 5.1.
Orienteringen bør komme i forkant av/i forbindelse med skolering og planlegging av lokallagenes årsmøter.

Fylkesstyrene

1.4

1. juni

Forslag til kandidater til sentrale verv, jf. pkt. 5.3-5.4. Forslaget omfatter også eventuelle forslag til sittende medlemmer/varamedlemmer av samme organer.

Fylkeslagenes årsmøter

1.5

10. juni

Brev sendes til alle som innehar sentrale verv, samt alle foreslåtte kandidater, med forespørsel om de ønsker å stille til valg/gjenvalg.

Valgkomiteens arbeidsutvalg1

 

Fotnote: Valgkomiteens arbeidsutvalg1

For kandidater til valgkomiteen ivaretas denne oppgaven av sekretariatssjefen – se pkt. 2.7.

1.6

1. juli

Registrering av hvilke kandidater som ønsker å stille til valg/gjenvalg, jf. pkt. 4.3.

Valgkomiteens arbeidsutvalg1

 

Fotnote: Valgkomiteens arbeidsutvalg

For kandidater til valgkomiteen ivaretas denne oppgaven av sekretariatssjefen – se pkt. 2.7.

1.7

15. aug.

Kunngjøring av hvilke kandidater som ønsker å stille til valg/gjenvalg, jf. pkt. 4.4.

Valgkomiteen

1.8

15. sept.

Nominasjon av kandidater til sentrale verv, jf. pkt. 5.5 - 5.7. Nominasjonen skjer på grunnlag av fullstendig kandidatliste utarbeidet av valgkomiteen1.

 

Fotnote: valgkomiteen1

For kandidater til valgkomiteen ivaretas denne oppgaven av sekretariatssjefen – se pkt. 2.7.

Fylkesstyrene

1.9

4 uker før LM

Valgkomiteens innstilling samt sentralstyrets innstilling til ny valgkomité skal være avgitt. Kunngjøring i førstkommende nummer av ”Utdanning”.

Valgkomiteen, sekretariatsjef

 

2 Sekretariatssjefens oppgaver

2.1 Sekretariatsjefen innkaller til konstituerende møte i valgkomiteen og leder møtet til valgkomiteen har valgt sin leder (jf. pkt. 3.2).

2.2 Sekretariatsjefen informerer valgkomiteen om eventuelle innkomne forslag til vedtektsendringer som kan få betydning for valgkomiteens arbeid.

2.3 Sekretariatsjefen sørger for fast sekretær fra sekretariatet for valgkomiteens arbeid.

2.4 Sekretariatsjefen sørger for at all post til valgkomiteen blir oversendt valgkomiteens leder / faste sekretær uåpnet.

2.5 Sekretariatsjefen sørger for at det snarest mulig etter fastsatt frist (jf. pkt. 1.7 og 1.9), reserveres plass i bladet ”Utdanning” for presentasjon av kandidater ønsker å stille til verv som skal besettes ved landsmøtevalg.

2.6 Sekretariatsjefen sørger for at forslags- og nominasjonsoppgaver for ny valgkomité blir ivaretatt.

2.7 Sekretariatsjefen sørger for at det blir utarbeidet kandidatliste etter at forslag til kandidater til ny valgkomité er innkommet fra fylkesårsmøtene til sentralstyret (jf. pkt. 5.4). Videre at nominasjoner fra fylkesstyrene blir behandlet i sentralstyret (jf. pkt. 5.6). 

3 Valgkomiteens arbeid

3.1 Valgkomiteen arbeider innenfor budsjettramme fastsatt av sentralstyret.

3.2 På sitt konstituerende møte skal valgkomiteen velge leder, nestleder og to medlemmer som til sammen utgjør valgkomiteens arbeidsutvalg.

3.3 Valgkomiteen arbeider etter følgende prinsipper:

3.3.1 Under arbeidet med endelig innstilling er valgkomiteen bundet av gjeldende regler for kvotering (vedtektene § 15).

3.3.2 Valgkomiteen skal ta hensyn til forslag og nominasjoner som fylkeslagene har sendt inn, men har mandat til selv å finne fram til egnede kandidater.

3.3.3 I samtaler med aktuelle kandidater informerer valgkomiteen om rammebetingelser som gjelder for vervet, og at betingelser som for eksempel frikjøp, arbeidsoppgaver m.m., vedtas av det nyvalgte sentralstyret.

3.3.4 Det er et overordnet hensyn for valgkomiteen å sørge for at forslags- og nominasjonsprosessen som helhet er så åpen og demokratisk som mulig.

 

4 Oppgaver for valgkomiteens arbeidsutvalg

4.1 Valgkomiteens arbeidsutvalg fungerer som valgkomiteens sekretariat. Leder/ledelsen tar seg av valgkomiteens korrespondanse og forbereder møtene i valgkomiteen.

4.2 På grunnlag av innkomne forslag, jf. pkt. 3.3.2, 5.3, 5.4, setter arbeidsutvalget opp liste over foreslåtte kandidater til sentralstyret, sortert alfabetisk for de enkelte vervene. For hver kandidat oppgis nåværende arbeidsplass, medlemsgruppe, nåværende og tidligere verv i organisasjonen, stilling etter 01.08. og hvilket organ som har foreslått vedkommende.

4.3 Arbeidsutvalget skal skriftlig forespørre alle innehavere av verv som skal besettes ved landsmøtevalg, og alle nye kandidater til slike verv, om de ønsker å stille til gjenvalg/valg (jf. pkt. 1.6). Det skal framkomme hvilket organ (jf. pkt. 3.3.2 og 4.2) som har foreslått den enkelte kandidat.

4.4 Arbeidsutvalget i sentral valgkomité setter opp en presentasjon av alle kandidater som ønsker å stille til valg/gjenvalg til sentrale verv. Kunngjøring skjer blant annet gjennom bladet” Utdanning” (jf. pkt. 1.7). Presentasjonen skal inneholde navn, alder, stilling, medlemsgruppe, verv i Utdanningsforbundet og/eller andre organisasjoner, samt saker kandidaten er spesielt opptatt av. Det skal fremgå hvilke(t) verv den enkelte er foreslått til.

 

Fylkeslagenes oppgaver

5.1 Fylkesstyret skal lage en plan for den delen av forslags- og nominasjonsprosessen som går innenfor fylkeslaget, der det framgår hvilke oppgaver som skal ivaretas av lokallagsstyrene, årsmøtene i lokallagene, fylkesstyret og fylkesårsmøtet, med aktuelle tidsangivelser og frister, jf. pkt. 1.3.

Forslag

5.2 På grunnlag av innkomne forslag fra lokallagene og egne vurderinger fremmer fylkesstyret innstilling til fylkesårsmøtet i sak om forslag til sentrale verv. Årsmøtet står fritt til å foreslå personer til sentrale verv uavhengig av deres fylkeslagstilhørighet.

5.3 Fylkeslagets årsmøte skal behandle forslag på kandidater til verv i sentralstyret, representantskapet og til sentral valgkomité jf. § 45.1.6.6. Årsmøtet kan også foreslå kandidater til sentral kontrollkomité.

5.4 Forslag på kandidater til sentrale verv fra fylkesårsmøtene oversendes valgkomiteen som utarbeider liste over forespurte kandidater og kunngjør denne jf. pkt. 3.3.2, 4.2 og 4.4. Unntaket er forslag til kandidater til sentral valgkomité – som sendes sentralstyret v/sekretariatsjefen.

Nominering

5.5 På grunnlag av valgkomiteens fullstendige kandidatliste, jf. pkt. 4.4, kan det enkelte fylkesstyre nominere kandidater til alle verv i nytt sentralstyre. Nominasjonen oversendes valgkomiteen.

5.6 Fylkesstyret kan nominere kandidater til valgkomiteen. Nominasjonen oversendes sentralstyret v/sekretariatsjefen.

5.7 Fylkesstyret kan nominere kandidater til kontrollkomiteen. Nominasjonen oversendes valgkomiteen. 

6 Valgkomiteens innstilling og diverse bestemmelser

6.1.1 Valgkomiteen holder så mange møter som nødvendig for å kunne legge frem en innstilling, likevel innenfor fastsatt budsjettramme, jf. pkt. 3.1. Eventuelt behov for å gå ut over budsjettrammen begrunnes overfor sekretariatsjefen/ kontrollkomiteen.

6.2 Medlemmer i valgkomiteen kan delta på nødvendige møter i organisasjonen etter avtale med sekretariatsjefen.

6.3 Innstillingen av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer av sentralstyret skal være grunngitt. For hver kandidat skal det være opplyst hvilke fylkeslag som har nominert vedkommende som henholdsvis leder, nestleder, medlem eller varamedlem. Alle kandidater gis de sammeopplysninger som nevnt under punkt 4.4.

6.4 Valgkomiteens innstilling må ikke inneholde koblinger mellom kandidater eller vilkår fra kandidater som kan hindre at det under valget kan fremmes alternative forslag til de verv som skal besettes.

6.5 Dissenser skal offentliggjøres i innstillingen.

6.6 Medlemmer av valgkomiteen som ønsker å stille til valg til sentralstyret, skal fritas fra vervet i valgkomiteen. Medlemmer av valgkomiteen som ønsker å stille til valg til øvrige verv, skal fratre under behandlingen av innstilling til disse vervene.

6.7 De medlemmer av valgkomiteen som ikke er landsmøtedelegater, innkalles særskilt til landsmøtet.

6.8 Kandidater som er innstilt til sentrale verv, men ikke er delegat på landsmøtet, inviteres til landsmøtet. 

Oversikt over innstillinger

7 Valgkomiteen skal innstille:

7.1 til sentralstyret:

  • leder og nestleder (-e)
  • 11 (10) styrerepresentanter
  • 3 fast møtende varamedlemmer
  • 5 øvrige varamedlemmer

7.2 til representantskapet2:

 

Fotnote: representantskapet

Det er sannsynlig at det blir endringer i sammensetningen av representantskapet.
Valgkomiteen må ta høyde for dette.

  • 19 representanter, hver med 2 personlige vararepresentanter i prioritert rekkefølge

7.3 til kontrollkomiteen:

  • leder og nestleder
  • 3 medlemmer
  • 2 varamedlemmer

8. Sentralstyret skal innstille:

  • 11 medlemmer og minst 3 varamedlemmer til valgkomiteen.

 

Vedlegg: