Retningslinjer for årsmøter i lokallag – sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Publisert 11.01.2017

Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer kan møte med tale- og stemmerett. Det er utarbeidet egne retningslinjer for delegasjonsårsmøter.

1. Generelt om årsmøter i lokallag

Vedtekter og retningslinjer åpner for at årsmøtet kan velge mellom ulike alternativer, som for eksempel antall styremedlemmer. Endringer gjelder inntil et nytt årsmøte behandler og endrer slike vedtak jf. vedtektene § 58.1.7 og kommentar til pkt. 7. 6 nedenfor.

2. Sammensetning av årsmøte i lokallag

Alle medlemmer av lokallaget1 kan møte på årsmøtet med tale- og stemmerett (allmøte), inkludert pensjonister, men ikke studenter (de er organisert i egen studentorganisasjon).

 

Fotnote: 1

Jf. vedtektene § 56.1.

3. Tid og sted, frister

Styret i lokallaget må finne et passende sted og tidspunkt for årsmøtet - i løpet av april måned (mars i år med fylkesårsmøter). Selv om lokallaget eventuelt har fattet vedtak om toårig årsmøteperiode, skal det gjennomføres valgmøter (jf. § 59) i alle lokallag i år med fylkesårsmøter.
Kunngjøring skjer via arbeidsplasstillitsvalgte/klubbstyre, eventuelt gjennom melding i lokalavisa, der det er hensiktsmessig.
Vedtektene § 57.4 inneholder frister for ordinære årsmøter.

4. Årsmøteperiode og valgperiode

Normal årsmøteperiode er ett år (§ 57.3). Lokallaget kan etter årsmøtevedtak søke fylkesstyret om å få avvikle årsmøte annethvert år (fotnote til § 57.3).
Valgene på årsmøtet i lokallaget skjer normalt for to år (fra 1. august etter årsmøtet og til 31. juli, to år etterpå). Lokallag som har ettårig årsmøteperiode kan tilpasse valgene slik at ikke hele styret fratrer samtidig. Dersom det ønskes delvis utskifting, må det fremmes forslag om dette for årsmøtet, som må ta stilling til forslaget før valgene gjennomføres. Det må gå klart fram av forslaget hvilke styreplasser og verv som eventuelt skal begrenses til ett år, slik at en på årsmøtet neste år vet hvilke styreplasser/verv som er på valg. Dersom det fremmes slikt forslag for årsmøtet, må valgkomiteen ha alternative innstillinger for hvilke kandidater som foreslås valgt for bare ett år.

5. Kvotering ved valg i lokallag

Det vises til § 15 i vedtektene.
§ 15.1 (kvinneandel) gjelder fullt ut også i lokallagene.
Landsmøtet 2009 endret kvoteringsregelen slik at den nå i større grad handler om hvilke medlemsgrupper som skal være representert i styrene, men ikke hvor mange fra hver. Regelen varierer noe mellom organisasjonsnivåene.
§ 15.2 (...) Lokallagsstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant.

6. Sammensetning av lokallagsstyre

Vedtektene § 61.2 har følgende bestemmelser om sammensetning av lokallagsstyret:
Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig § 16.5. I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

Note til § 61.2: Lokallag med mer enn 1000 medlemmer kan ha inntil 11 styremedlemmer.
Dersom det fremmes forslag om endring av antall styremedlemmer, må valgkomiteen ha alternative forslag som ivaretar den størrelsen på lokallagsstyret som årsmøtet fatter vedtak om.

7. Sakliste

En ordinær sakliste for et årsmøte kan inneholde:

  1. Konstituering (§ 58.1.1) (godkjenning av fullmakter (er det noen av de frammøtte som ikke har stemmerett, og hvor mange stemmeberettigede er det, totalt og fra de forskjellige avtaleområdene), valg av møteleder, referent, m.v., møte- og valgreglement)
  2. Melding og regnskap fra lokallagsstyret (§ 58.1.2)
  3. Retningslinjer for arbeidet påfølgende årsmøteperiode(§ 58.1.3)
  4. Budsjett (§ 58.1.4)
  5. Saker innmeldt fra medlemmer og klubber i lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram (§ 58.1.5)
  6. Valg av alternativer innenfor vedtektene (§ 58.1.7) dersom det er fremmet slike forslag
  7. Valg (§ 58.1.6)
  8. Ev. resolusjoner

Kommentarer til pkt. 6:
Årsmøtet må ta stilling til eventuelle forslag som f.eks. gjelder antall styremedlemmer (§ 61.2), om lokallaget skal søke om å gjennomføre neste årsmøte som delegatårsmøte (§ 57.2) og/eller annethvert år fra og med neste årsmøte (fotnote til § 57.3).

8. Votering på årsmøtet

Ved personvalg er hovedregelen skriftlig votering, jf. forslag til valgreglement.
Møte- og valgreglement følger vanlige regler for votering. I utgangspunktet kan vedtak fattes med simpelt flertall, så sant det ikke er vedtektsmessige krav om kvalifisert flertall.

9. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå

Medlemmer med KS som arbeidsgiver skal i særmøter velge hovedtillitsvalgt (-e) etter innstilling fra valgkomiteen. Det vises til hovedavtalen §§ 2-3, 3-3 d, 3-3 c og
og «Retningslinjer for Utdanningsforbundet tillitsvalgte etter hovedavtale».
Det kan være aktuelt med særmøter av denne typen også for andre tariffområder.

http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Om-Utdanningsforbundet/Vedtekter-og-retningslinjer/Retningslinjer/ 

 

Forslag til

Valgreglement for årsmøte i lokallag

Generelt om valgene

Valgene gjelder for to år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene.2
Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger.
Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja til å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet.
Kandidater som det er fremmet forslag på, er:

 

Fotnote: 2

Jf. avsnittet ”Årsmøteperiode og valgperiode” i retningslinjene foran.

  1. Forslag fra valgkomiteen (pkt. 1 – 5 og 7 – 8) / lokallagsstyret (pkt. 7.6)
  2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag).

Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme.

Gjennomføring av valgene på årsmøtet

Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor:

1. Valg av lokallagsleder (plenum)

Lederen blir valgt først og ved særskilt valg.
Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt.
Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer.
Får kandidatene likt stemmetall i to valgomganger trekkes det lodd mellom kandidatene.

2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum)

Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1.

3. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå3 (§ 58.1.6.2) jf. pkt. 9 ovenfor.

Valgkomiteen fremmer forslag på hovedtillitsvalgt(-e) for de aktuelle tariffområdene innenfor lokallaget.
Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøter for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle tariffområdene på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. pkt. 1.

 

Fotnote: 3

Lokallagsstyret må på tidligst mulig tidspunkt varsle valgkomiteen dersom det er andre hovedtillitsvalgte som skal velges på denne måten.

4. Valg av styrerepresentanter (plenum)

Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder.
Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. I henhold til vedtektene § 15.2 skal lokallagsstyret (…)settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant». Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes.
Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det.

5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum)

Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1).

6. Valg av valgkomité

Jf. § 64.1:
”Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg.”
Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden.
Valgkomiteen velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Varamedlemmer velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret.

7. Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet (plenum)

Så snart lokallagsstyret mottar melding fra fylkesstyret om fordeling av delegatplasser mellom lokallagene og eventuell sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte lokallagene, må lokallagsstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen.
Det vises til egne retningslinjer for årsmøte i fylkeslag, der de enkelte fylkesstyrene innenfor generelle kriterier gis ansvar for fordelingen av delegatplasser til lokallagene.

Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til fylkesårsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall.
Delegater velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret.
Varadelegater velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret.

8. Forslag på kandidater til verv i fylkeslaget (plenum)

Etter innstilling fra lokallagsstyret skal valgmøtet behandle forslag på kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget (§ 59.1.3).
Valgmøtene i lokallagene kan også bli gitt andre oppgaver knyttet til valgene på fylkesårsmøtet. Dette vil eventuelt framgå av melding fra fylkesstyret.

Tillegg: § 59 Valgmøte

Selv om lokallaget eventuelt har fattet vedtak om toårig årsmøteperiode, skal det gjennomføres valgmøter (§ 59) i alle lokallag i år med fylkesårsmøter.
Da må ovennevnte punkt 7 og 8 behandles på valgmøtet.