Retningslinjer for å regulere arbeidet i Utdanningsforbundet

Retningslinjene har til hensikt å regulere arbeidet i Utdanningsforbundet på alle nivå utover det som er vedtatt i vedtektene. Retningslinjene er et nyttig verktøy for tillitsvalgte og ansatte i drift og ledelse av de ulike organisasjonsleddene. I hovedsak er det sentralstyret som vedtar retningslinjene.

Les om:

 • Definisjoner av organisasjonstillitsvalgt, arbeidsplasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt
 • Partsforhold
 • Valg/oppnevning av tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt
 • Forholdet mellom det valgte organisasjonsledd og de tillitsvalgte etter hovedavtalen på samme nivå
 • Tillitsvalgt for ledermedlemmer
 • Møteplasser
 • Generelle retningslinjer for tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene


Les om:

 • Studentmedlemskap 
 • Rettigheter og plikter for studentmedlemmer som arbeider i utdanningssystemet

Retningslinjer vedrørende studentmedlemmer som er ansatt i pedagogisk stilling i utdanningssystemet


Les om:

 • Forslags- og nominasjonsprosedyrer forut for landsmøtevalg 
 • Tidsfrister
 • Sekretariatsjefens oppgaver
 • Valgkomiteens arbeid
 • Oppgaver for valgkomiteens arbeidsutvalg
 • Fylkeslagenes oppgaver
 • Valgkomiteens innstillinger
 • Diverse bestemmelser.

Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg


Les om:

 • Hjemmelsgrunnlag
 • Fordeling av delegater til fylkeslagene
 • Fylkeslagenes delegasjoner – valg og kvotering
 • Observatører på landsmøtet

Retningslinjer for sammensetning av landsmøtet i Utdanningsforbundet


Les om:

 • Sammensetning av fylkesårsmøte
 • Modeller for fordeling av delegater til fylkesårsmøter
 • Spesielle behov i enkelte fylkeslag
 • Kvinnekvotering av delegatene til fylkesårsmøtet
 • Valg av varadelegater
 • Frist for valg av delegater til fylkesårsmøter
 • Godkjenning av fullmakter på fylkesårsmøtet
 • Forhold vedtekter - valg
 • Særmøter på fylkesårsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på fylkesnivå
 • Sammensetning av fylkesstyret
 • Arbeidet i valgkomiteen
 • Forslag til valgreglement
 • Spesielt for fylkeslag som skal slås sammen

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement


Les om:

 • Årsmøter i lokallag – alternativer innenfor vedtektene
 • Sammensetning av årsmøte i lokallag
 • Tid og sted, frister
 • Årsmøteperiode og valgperiode
 • Kvotering ved valg i lokallag
 • Sammensetning av lokallagsstyre
 • Sakliste
 • Votering på årsmøtet
 • Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå
 • Valgkomite
 • Forslag til valgreglement for årsmøte i lokallag
 • Valg som må foretas i år med fylkesårsmøter
 • Forslag til innhold i møtereglement for årsmøte i lokallag

Retningslinjer for årsmøter i lokallag – allmøte


Les om:

 • Årsmøter i lokallag – alternativer innenfor vedtektene
 • Sammensetning av årsmøte i lokallag
 • Tid og sted, frister
 • Årsmøteperiode og valgperiode
 • Kvotering ved valg i lokallag
 • Sammensetning av lokallagsstyre
 • Sakliste
 • Votering på årsmøtet
 • Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå
 • Valgkomite
 • Forslag til valgreglement for årsmøte i lokallag
 • Valg som må foretas i år med fylkesårsmøte
 • Forslag til innhold i møtereglement for årsmøte i lokallag

Retningslinjer for årsmøter i lokallag – delegatmøter


Les om:

 • Sentrale utvalg
 • Lederråd
 • Kontaktforum
 • Sentralt pensjonistråd

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora


Les om:

 • Kontrollkomiteens oppgaver
 • Kontrollkomiteens mandat til uttalelser
 • Kontrollkomiteens rett til innsyn og deltakelse 
 • Kontrollkomiteens rapportering 

Retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid


Les om:

 • Kontorplass for HTV-KS fylkeskommune
 • Hovedtillitsvalgtes rolle i fylkeslaget
 • Utvalg for fylkeskommunalt ansatte
 • Lederforum 
 • Tillitsvalgte på arbeidsplassnivå i videregående opplæring
 • Økonomi  
 • Lokallagets ansvar og rolle
 • Klubbmøter – møter med enkeltmedlemmer
 • Interne og eksterne kurs
 • Kommunikasjon – kommunikasjonslinjer
 • Skolering

Retningslinjer for økonomi og møteplasser for tillitsvalgte og
medlemmer i fylkeskommunen


Les om:

 • Prinsipper for ressursbruk i Utdanningsforbundet
 • Lokallagenes oppgaver og aktivitet i lokallag og på arbeidsplassene
 • Forvaltning av ressurser i Utdanningsforbundet
 • Frikjøp av organisasjonstillitsvalgte
 • Økonomisk ansvar
 • Lønnsinnberetning, skatt og avgiftsberegning

Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan


Les om:

 • Tjenestevei
 • Saksbehandling
 • Klagerett
 • Habilitet
 • Representativitet
 • Mistillit

Saksbehandlingsregler og klagerett


Les om:

 • Formål for Utdanningsforbundets fond
 • Hva fondsmidlene kan brukes til
 • Vedtak om bruk av fondsmidler 
 • Plassering av midler

Statutter for Utdanningsforbundets fond


Arbeidsutvalget vedtok 8.2.2011, etter fullmakt fra sentralstyret, delegasjon av fullmakter fra sentralstyret til sekretariatssjefen. Dokumentet tar utgangspunkt i de fullmaktene som i henhold til vedtektene er lagt til sentralstyret, og delegerer deler av disse fullmaktene til sekretariatssjefen.

Delegasjon av fullmakter


Les om:

 • Lederrepresentanter i fylkes- og lokallagsstyrene
 • Lederråd på fylkesnivå
 • Lederforum
 • Hovedtillitsvalgte, fylkes- og lokallagstyret og ledermedlemmer
 • Ledermedlemmer i forhandlingsutvalg
 • Ledermedlemmene og klubben
 • Ledermedlemmene og representasjon i personalnemndene
 • Ledermedlemmer og bistand ved konfliktfylte personalsaker

Retningslinjer for ivaretakelse av ledermedlemmer


Retningslinjer for innloggede tillitsvalgte: