Innrapportering av fagforeningskontingent

Hver måned skal arbeidsgiver ifølge hovedavtalen trekke fagforeningskontingent og sende inn utfylte trekklister.

Nye satser fra 01. januar 2021: Merk redusering av prosentsats og makskontingent.

Gjeldende satser fra 01.01.2021-31.12.2021:

Medlemmer i Utdanningsforbundet skal trekkes 1,25% av brutto lønn for hver lønnsperiode (12 ganger i året).

 • Maksimalt kr 723 per måned.
 • Minimum kr 97 per måned.

Grunnforsikring (familieulykke/livsforsikring) kr 74 per måned skal trekkes i tillegg for medlem som har dekningen (unntak for de som har reservert seg).

Hvorvidt medlemmer har reservert seg for grunnforsikringen eller ikke kommer frem av trekkmeldingen sendt til arbeidsgiver ved oppstart/endring av trekk. 

Trekkgrunnlaget for prosenttrekk er bruttolønnsytelsen til medlemmet, dvs. det beløp som innberettes som lønn i A-meldingen. Feriepenger inngår følgelig i grunnlaget.

Det skal imidlertid ikke trekkes av:

 • Feriepenger utbetalt til pensjonister som del av sluttoppgjør, eller etter avgang
 • Godtgjørelse for oppdrag som fosterhjem, besøkshjem eller støttekontakt
 • Godtgjørelser som folkevalgt eller medlem av styre, representantskap, utvalg, råd, og lignende.
 • Omsorgslønn, reisegodtgjørelse.

 


Digital rapportering

Rapportering av fagforeningstrekk skal leveres for hver lønnsperiode. Velg kun ett av alternativene: 

1) Trekksentralen - sikker innloggingsportal med totaloversikt.

Dette alternativet krever at du har registrert deg som superbruker av løsningen (flere superbrukere er mulig). Lønnsmedarbeider/regnskapsfører får tilgang ved å oppgi mobilnr og personlig jobb-epostadr til trekkliste@udf.no

Dette får du tilgang til i Trekksentralen:

Oversikt over trekklister som er levert og lister vi mangler.
Du kan registrere og sende trekklister.
Se hvilke perioder som er innbetalt og ikke. (saldooversikt)
Se fakturainformasjon/KID.
Trekkmeldinger (oppstart/endring og stopp av trekk)

 

2) Utdanningsforbundets opplastingsside, www.udf.no/trekklisteopplasting
Last opp egenprodusert fil fra lønnssystem (f.eks. tekstfil, Excel- eller PDF-filer) med trekkoversikt til våre sikre servere for behandling.

 

Trekklister skal inneholde:
Fullt fødsels- og personnummer for alle medlemmer
For- og etternavn på alle medlemmer
Perioden listen gjelder for (måned/år)
Organisasjonsnummer og navn på bedrift
Trekkbeløp for hvert medlem
Totalsum for hele trekklisten (kontingent + forsikring)

 

Har du spørsmål vedrørende rapportering:

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, vi bistår gjerne!

 • E-post: trekkliste@udf.no
 • Telefon: 24 14 20 00 - tastevalg 2

Trukket kontingent skal innbetales til Utdanningsforbundets kontonummer 1644.19.69930.

Bruk tilsendt KID for perioden eller fast KID som er tildelt bedriften. Tilsendt periode-kid skal ikke gjenbrukes.

Vær oppmerksom på at beløpet på innsendt trekkliste alltid skal stemme overens med periodens innbetaling. (også ørebeløp)!

Andre betalinger for f.eks. abonnement eller kurs skal betales med KID oppgitt på faktura. Dersom det skal betales for en annen periode enn betalingsmåneden eller flere perioder samtidig, gi utfyllende forklaring i meldingsfeltet i stedet for KID og oppgi periode og enten bedriftsID eller organisasjonsnummer.


Dersom et medlem har blitt trukket etter utmelding, i gratisår etter endt grunnutdanning og ellers ved feilaktig trukket kontingent, skal beløpet tilbakeføres til medlemmet. 

Hvis et medlem har blitt trukket feil, ber vi deg som arbeidsgiver å gjøre følgende:

 • Betale tilbake beløpet til medlemmet
 • På neste trekkliste føres beløpet i minus under vedkommendes navn
 • Summen trekkes deretter fra totalbeløpet arbeidsplassen skal betale til Utdanningsforbundet

Dette sørger for at sammenstillingen blir riktig ved innberetning til Skatteetaten (A-meldingen).


Utdanningsforbundets praksis vedrørende tilbakebetaling av kontingent til medlemmene er som følger:

 • Arbeidsgiver innberetter medlemmets kontingenttrekk på A-melding til Skatteetaten.
 • Denne posten må avstemmes, slik at skattemyndighetene får riktige opplysninger.
 • Det fremgår av lov om skatteforvaltning av 27. mai 2016 nr. 14, § 7-2 nr. 3 litra a at lønnsopplysningene skal inneholde fradrag som er gjort ved «lønnsutbetalingen [herunder] fradragsberettiget medlemskontingent».
 • Når medlemskontingent som er innberettet til ligningsmyndighetene inneværende år blir refundert, må dette videreformidles i den samme posten. 

Vi erkjenner at vårt ansvar for tilbakebetaling gjelder for perioder eldre enn inneværende år.