Vår visuelle profil

Utsnitt av Utdanningsforbundets logohjul.
Utsnitt av Utdanningsforbundets logohjul.

Våre verdier former hvem vi er og hvordan vi handler. Gjennom å etterleve og kommunisere verdiene våre, bygger vi sterke relasjoner både internt og eksternt.

Utdanningsforbundets visuelle profil gjenspeiler verdiene våre:

  • sterk
  • solidarisk
  • profesjonell
  • engasjert

Utdanningsforbundets verdier kommer frem gjennom logoen, fargevalg, typografi og bildestil.

Logo

Logoen vår er et uttrykk for forbundet. Rødfargen representerer styrke og solidaritet, og grønnfargen representerer profesjonalitet og engasjement.

Visuell profil

Vår visuelle profil er verdifull, og gjennom konsekvent bruk på alle digitale og trykte flater, ivaretar og styrker vi Utdanningsforbundet visuelle identiet.  

Ved å bruke den visuelle profilen på riktig måte, sørger vi for at Utdanningsforbundet fremstår med en klar og tydelig stemme.

Designmanualen inneholder de visuelle elementene vi trenger for å være tydelige og fremstå som enhetlig og profesjonell i all kommunikasjon. 

Her finner du logo, farger, typografi og bilder, i tillegg til detaljert informasjon med eksempler på hvordan bruke designet.

Her finner du også originalfiler i flere filformater for både skjerm og trykk som kan lastes ned og brukes til eget materiell. Vi anbefaler å bruke disse, for å unngå feil og dårlig kvalitet.

Bilder

Bilder er en viktig del av vår identitet og har en relevant stil og følelse som skal representere Utdanningsforbundets verdier. Bildene reflekterer Utdanningsforbundet som en viktig og bevisst aktør i samfunnsdebatten, ved å fokusere på mennesker og naturlighet. 

I utforming av nettsider og trykksaker er det behov for to typer bilder; redaksjonelle som henviser direkte til innholdet, og generelle illustrasjonsbilder som gir en stemning og en «hvile» for øyet. Bruk av hvilebilder er viktig for å styrke og støtte den visuelle profilen.

Universell utforming

Reglene for universell utforming stiller krav til lesbarhet for å nå alle målgrupper. Dette må taes hensyn til i utforming av både digitalt og trykt materiell.

Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing.

difi.no

Hva er universell utforming