Slik bruker du designet

Her finner du wordmaler for brev, pressemelding og fylkesinfo med mulighet til å sette inn egen fylkes- eller lokallagslogo. Maler for powerpoint-presentasjon, brosjyre/hefte, bannere, plakater, visittkort og stillingsannonser.

Wordmaler er utarbeidet for brev og pressemeldinger. Bruk alltid disse digitale malene for å få dokumentene formelt korrekte, og med vår typografi og plassering av logoen. Fylkes- og lokallag kan sette inn egen UDF-logo. Lokallagene kan også få tilsendt logo i jpg-format som kan settes inn i Word og skaleres til ønsket størrelse. Når dokumentet er ferdig skrevet, lagre i formatet .pdf for å sende digitalt. 

Fylke- og lokallagsbrev

UDF-Mal-Fylke- og lokallagsbrev.dot

Pressemelding

UDF-Mal-Pressemelding.dotx

Konvolutt

UDF-logo-fylkes-lokallag-konvolutt.eps

Hvis dokumentet skal skrives ut og sendes med vanlig post, kan konvolutt med egen UDF-logo benyttes. Last ned .eps-fil for egen logo.

 


Powerpoint-maler er utarbeidet for presentasjoner. Bruk alltid disse digitale malene for å få presentasjonene med vår typografi, layout og plassering av logoen. Malen inneholder flere ulike sidetyper.

UDF-Mal-Powerpoint.potx


Brosjyremal er designet i størrelsene A4 og A5, primært for trykk. Malene er laget i Adobe Indesign-filformatet .indt. Bruk alltid disse digitale malene for å forme brosjyrene med vårt design, layout, farger, typografi og plassering av logoen. Malen inneholder flere ulike sidetyper og dekker de fleste layout-behov. Finnes allikevel ikke brukbar mulighet i malen, anbefaler vi å kontakte fagfolk som kan sikre at designet er i tråd vår visuelle profil. 

Forside

UDF-brosjyre-forside-eks.jpg

På forsiden står Utdanningsforbundets logo på øverste halvdel med lys grå bakgrunn. Tittel og undertittel står på høyre side og er høyrejustert. Nedre halvdel har utfallende bilde.

Oppslag

UDF-brosjyre-oppslag.jpg

Alle Utdanningsforbundets farger kan benyttes i brosjyrer. Se Farger. NB! I brosjyremalene ligger kun lavoppløste referansebilder. Høyoppløste bilder må lastes ned fra Bildearkiv før produksjon.

Enkeltsider

UDF-brosjyre-enkeltside.jpg

Bakside

UDF-brosjyre-bakside-2.jpg

På baksiden har øverste halvdel mørk grå bakgrunn med tekst; slagord i lys fargetone. På nederste halvdel står Utdanningsforbundets logo på lys grå bakgrunn og avsender- og kontaktinfo til høyre.

UDF-Mal-brosjyre-A4.indt (får ikke lastet opp i Medier)

UDF-Mal-brosjyre-A5.indt

Bildeplassering

UDF-brosjyre-bildeplassering-hel-utfallende.jpg

Helsidebilde, utfallende.

UDF-brosjyre-bildeplassering-satsspeil.jpg

Helsidebilde i satsspeilet.

UDF-brosjyre-bildeplassering-oppe-utfallende.jpg

Halvsidebilde oppe, utfallende.

UDF-brosjyre-bildeplassering-satsspeil-oppe.jpg

Halvsidebilde, oppe, i satsspeilet.

UDF-brosjyre-bildeplassering-satsspeil-oppe-2spalter.jpg

To bilder oppe, i hver sin spalte i satsspeilet. Bruk av harmonisk størrelseskontrast; et mindre og et større bilde.

UDF-brosjyre-bildeplassering-satsspeil-oppe-1+2spalter.jpg

To bilder oppe, over tre spalter i satsspeilet. Bruk av dynamisk størrelseskontrast; 1 lite bilde i en spaltebredde og 1 stort bilde over to spaltebredder.


Bannere er primært designet for bruk på fylkes- og lokallagsnettsider, men kan også brukes i f.eks. nyhetsbrev, fylkesinfo ol. Bruk av bannere retter økt oppmerksomhet mot konferanser, kurs, nytt innhold og andre aktiviteter. Bannerne bør være enkle, med svært kort og informativ tekst, evt. med et beskrivende eller stemningsskapende bilde, logo eller dekorelement.

Her finnes maler for bannere i flere størrelser i filfomatet .psd. Verktøyet for redigering er Adobe Photoshop. Bruk disse malene slik at bannerne utformes i tråd med vår visuelle profil.

Last ned malene til høyre eller nede i nettleservinduet på mobil.  

UDF-Webbanner-tekst-bilde-151x280px.gif

Web-banner med bilde og tekst 151x280px.

UDF-Webbanner-logo-tekst-242x127px.gif

Web-banner med logo og tekst 242x127px.

UDF-Webbanner-tekst-60x280px.gif

Web-banner med tekst 60x280px.

UDF-Webbanner-tekst-55x148px.gif

Web-banner med tekst 55x148px.


Plakatmaler er utarbeidet med motiver som er egnet for barnehage, grunnskole, videregående opplæring og universitet og høgskole. Plakatmalene kan brukes til informasjonsplakater på arbeidsplasser, klubbmøter, lokal- og fylkeslag.

Bruk alltid disse digitale malene for å opprettholde vår visuelle profil med vår layout, bildestil, typografi og logoplassering.

Plakatmalene er i A3-størrelse i filformat .doc for Word og .indd for InDesign. Malene har ferdige felt med toppbilde og bunntekst. Innholdsteksten er ferdig formatert og kan erstattes med egen tekst. Generelt anbefaler vi korte titler og en enkel ingress på plakatene.

Indesignfilene kan bestilles på e-post av: elshur@udf.no eller arugho@udf.no Last ned maler i Word med ulike motiver til høyre eller nede i nettleservinduet på mobil. 

UDF-plakat-A3-høgskolemotiv.jpg  UDF-plakat-A3-datamusmotiv.jpg

UDF-plakat-A3-penalmotiv.jpg    UDF-plakat-A3-barnehagemotiv-1.jpg


Visittkortmalen er utarbeidet i Adobe InDesign i tråd med vår visuelle profil, med forside, bakside, logo, dekorelement og typografi.

Visittkortmalen kan bestilles på e-post av: elshur@udf.no  eller arugho@udf.no

Lokallag anbefales å kontakte et lokalt trykkeri. 

Fylkeslagansatte kan bestille visittkort via forbundets intranettsider: Rekvisita og kontormøbler (Krever innlogging.) "Vi har utstyr til å produsere visittkort til ansatte og tillitsvalgte i H17 og fylkeslagene. Bestilling av visittkort finner du i Word under Utdanningsforbundets maler. Velg Ny og Delt." (fungerer ikke)

 


Stillingsannonse-maler er utarbeidet i tråd med vår visuelle profil, og finnes i to versjoner. Malene er i Adobe Indesign, og stillingsannonser må produseres i dette verktøyet.

Bruk alltid disse digitale malene for å forme brosjyrene med vårt design, layout, farger, typografi og plassering av logoen.

Stillingsannonse-mal kan bestilles på e-post hos elshur@udf.no eller arugho@udf.no

UDF-stillingsannonse_1.gif


Det finnes mange hundre ulike papirkvaliteter å velge imellom. For å forenkle valget har vi satt opp noen enkle retningslinjer for å ivareta kvaliteten gjennom alle Utdanningsforbundets publikasjoner. Papirets egenart defineres gjennom overflaten, farge og tykkelse/vekt:

Overflate

Valget av overflate står i hovedsak mellom bestrøket og ubestrøket. Bestrøket papir er belagt med et sjikt for å forbedre overflateegenskapene, dette papiret har en glatt overflate. Ubestrøket papir er ofte overflatelimt og har en ruere overflate. Overflaten påvirker den endelige trykksaken.

Hvis det f.eks er viktig med best mulig gjengivelse av detaljer i bildene, bør du velge et bestrøket papir. Fargene opptrer ofte mørkere på ubestrøket papir, dette er det viktig å være oppmerksom på f.eks ved kontroll av prøvetrykk eller fargeutskrifter.

Noen papirkvaliteter har en blank, bleket overflate som kan påvirke lesbarheten, de kan blende øyet. For optimal lesbarhet anbefales et ubestrøket papir. Ved store tekstmengder er det viktig å ta hensyn til opasiteten i papiret, det blir vanskeligere å lese hvis teksten skinner igjennom fra baksiden. For å unngå gjennomskinn kan man velge et tykkere papir eller et papir med en gulere tone. Overflaten påvirker ferdiggjøringen av trykksaken

Bestrøket papir er ofte vanskeligere å limfrese enn ubestrøkete papir, dette kan forenkles ved f.eks å velge et tykkere papir eller prøve å unngå utfallende trykk mot ryggen.

Vær også oppmerksom på at tykt papir ofte sprekker i falsene (brettene) slik at man få hvite streker i fargeflatene, dette kan forhindres ved å velge et tynnere papir eller å unngå mørke fargeflater mot falsene.

Det er sjelden hensiktsmessig å lakkere ubestrøket papir, da dette ikke vil ha noen særlig synlig effekt, men man anbefaler ofte å legge en ferniss på sider med mye farge, for å unngå smitting.

Tykkelse/vekt

Papirtykkelser angis i vekt per kvadratmeter, f.eks 120g/m2. Skal man f.eks distribuere trykksaken med post kan man regne seg frem til portoen når man kjenner formatet. Er du usikker kan du kontakte trykkeriet og be om en papirdummy, en papirprøve på den planlagte trykksaken, med rett format, sideantall, innbinding, papirkvalitet og gramvekt.

Valg av papir

Disse er forslag til papirkvaliteter man kan benytte, trykkeriene inngår avtaler med ulike leverandører så pris og tilgjengelighet kan variere noe:
Multi Art papirserien i fra papyrus er en god, rimelig og lett tilgjengelig papirtype.

For enkle publikasjoner anbefales MultArt Matt eller lignende. Dette er et lett tilgjengelig ubestrøket papir med høy hvithet som gir god trykkvalitet.
For publikasjoner av større viktighet og med høyere kvalitetskrav anbefales MultiArt Silk eller lignende. MultiArt Silk er et bestrøket papir med høy hvithet. MultiArt Silk benyttes når det skal være balanse mellom bilder, tekst og høy kontrast.

Papir er ofte miljømerket, velg gjerne papir som er merket med den offisielle nordiske miljømerkingen, Svanemerket.


Reglene for universell utforming stiller krav til lesbarhet for å nå alle målgrupper. Dette må taes hensyn til i utforming av både digitalt og trykt materiell.

Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing.

difi.no

Hva er universell utforming