Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår
Portrettbilde av en dame
Leder for utvalg for lønns- og arbeidsvilkår Turid Buan Øfsti

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår bidrar til utvikling av saker av mer overordnet karakter når det gjelder lønn og arbeidsvilkår. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Turid Buan Øfsti.

Landsmøtet i 2015 fattet en lang rekke vedtak rettet inn mot strategier for å beholde, forbedre og videreutvikle medlemmenes rettigheter innenfor lønn, pensjon, arbeidsmiljø og andre arbeidsvilkår. Disse vedtakene blir fanget opp i strategisk plan, vedtatt av sentralstyret og gjort gjeldende for alle ledd i organisasjonen. Strategisk plan har et eget avsnitt om lønn og arbeidsvilkår, og dette avsnittet veier tyngst når utvalget skal prioritere blant flere aktuelle saker. I inneværende landsmøteperiode vil arbeidstid, pensjon, en videreutvikling av lønnssystemer, en god lønnsutvikling og en bedring av arbeidsmiljøet være svært aktuelle saker for samtlige tariffområder og dermed for alle våre medlemmer.

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår bidrar til utvikling av saker av mer overordnet karakter som skal opp til behandling i sentralstyret, men representantene fungerer i praksis også som et viktig bindeledd mellom andre ledd i organisasjonen og forbundet sentralt når det gjelder å fange opp aktuelle problemstillinger knyttet til praktisering av tariffavtalene. I tillegg fungerer kontakten mellom utvalgsmedlemmene og Utdanningsforbundet sentralt slik at innfallsvinkler og veivalg forankres og utfordres. Det er viktig når vedtatt politikk skal gjennomføres i forhandlinger og i påvirkningsarbeid.

I tillegg til leder, er utvalget sammensatt av 11 representanter fra flere ulike tariffområder og fra samtlige medlemsgrupper, i tillegg til nok en representant fra sentralstyret.

Medlemmer i utvalget

Turid Buan Øfsti

Leder

Marit Fulland Danielsen

Medlem

Ina Enoksen

Medlem

Solveig Hals

Medlem

Kari Holmøy

Medlem

Reidar Knapstad

Medlem

Steinar Laberg

Medlem

Gunnar Opstad

Medlem

Anita Richardsen

Medlem

Stine Sund

Medlem

Terje Vilno

Medlem

Utvalgenes rolle

Utvalgene oppnevnes av - og er rådgivende for sentralstyret. De ledes av et sentralstyremedlem og består av tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen. Utvalgene tar opp saker etter ønske fra sentralstyret eller på eget initiativ. Sentralstyret kan oppnevne andre utvalg, råd og fora etter behov. Utvalgene oppnevnes jamfør vedtektene §38.