Sami ossodat / samisk utvalg

Sami ossodat / samisk utvalg
Portrettbilde av sentralstyremedlem Gro Hartveit
Leder for samisk utvalg Gro Hartveit. Foto: Tom Egil Jensen

Samisk utvalg skal ivareta det samiske perspektivet i alle saker Utdanningsforbundet jobber med og gi innspill og råd til sentralstyret i aktuelle utdanningspolitiske saker. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Gro Hartveit.

I tillegg til leder, består for øvrig av 6 oppnevnte representanter fra det nordsamiske og det sørsamiske språkområdet. I denne landsmøteperioden har vi ikke lykkes i å få med en lulesamisk representant. Alle medlemsgruppene er representert i utvalget.

På landsmøtet i november 2015 ble det i saken om LM-sak 6.1./15 - Kvalitet og profesjonsutvikling - vedtatt følgende: ”Utdanningsforbundet skal ha et spesielt blikk på rettighetene til samiske barn og unge. Samiske læreplaner, læreverk og andre pedagogiske verktøy for barnehage og skole må utvikles parallelt med de norskspråklige. Det gir samiske barnehager og skoler bedre mulighet for å sikre en trygg framtid for de samiske språkene.”

Det internasjonale samarbeidet er også viktig for samisk utvalg. Gjennom samarbeidet med Education International (EI), har Utdanningsforbundet forpliktet seg til å arbeide målrettet for å styrke urfolksperspektiver i utdanningspolitikken, nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmer i utvalget

Gro Hartveit

Leder

Unni Amundsen

Medlem

Helen Blind Brandsfjell

Medlem

Tove Didriksen

Medlem

Karen Inga Eira

Medlem

Inga Anne Marit Juuso

Medlem

Monika Skum

Medlem

Utvalgenes rolle

Utvalgene oppnevnes av - og er rådgivende for sentralstyret. De ledes av et sentralstyremedlem og består av tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen. Utvalgene tar opp saker etter ønske fra sentralstyret eller på eget initiativ. Sentralstyret kan oppnevne andre utvalg, råd og fora etter behov. Utvalgene oppnevnes jamfør vedtektene §38.