Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår
Portrettbilde av en dame
Leder for utvalg for lønns- og arbeidsvilkår Turid Buan Øfsti

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår bidrar til utvikling av saker av mer overordnet karakter når det gjelder lønn og arbeidsvilkår. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Turid Buan Øfsti.

Landsmøtet i 2015 fattet en lang rekke vedtak rettet inn mot strategier for å beholde, forbedre og videreutvikle medlemmenes rettigheter innenfor lønn, pensjon, arbeidsmiljø og andre arbeidsvilkår. Disse vedtakene blir fanget opp i strategisk plan, vedtatt av sentralstyret og gjort gjeldende for alle ledd i organisasjonen. Strategisk plan har et eget avsnitt om lønn og arbeidsvilkår, og dette avsnittet veier tyngst når utvalget skal prioritere blant flere aktuelle saker. I inneværende landsmøteperiode vil arbeidstid, pensjon, en videreutvikling av lønnssystemer, en god lønnsutvikling og en bedring av arbeidsmiljøet være svært aktuelle saker for samtlige tariffområder og dermed for alle våre medlemmer.

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår bidrar til utvikling av saker av mer overordnet karakter som skal opp til behandling i sentralstyret, men representantene fungerer i praksis også som et viktig bindeledd mellom andre ledd i organisasjonen og forbundet sentralt når det gjelder å fange opp aktuelle problemstillinger knyttet til praktisering av tariffavtalene. I tillegg fungerer kontakten mellom utvalgsmedlemmene og Utdanningsforbundet sentralt slik at innfallsvinkler og veivalg forankres og utfordres. Det er viktig når vedtatt politikk skal gjennomføres i forhandlinger og i påvirkningsarbeid.

I tillegg til leder, er utvalget sammensatt av 11 representanter fra flere ulike tariffområder og fra samtlige medlemsgrupper, i tillegg til nok en representant fra sentralstyret. Oversikt over medlemmer vil snart bli publisert.

Medlemmer utvalg for lønns- og arbeidsvilkår

Turid Buan Øfsti

Leder, utvalg for lønns- og arbeidsvilkår

Hilde Ekeberg Fliid

BHG

Odd Arild Viste

BHG

Toril Kuvene Skaret

BHG

Anders Jørgensen

GSK

Frode Aarøe Frode Aarøe

GSK, ledermedlem

Line Melgalvis

GSK

Siv Merete Fjeldseth

GSK

Stian Hofvind

GSK

Trond Are Fjordtun

GSK

Bjørnar Hagen

VGO/FAG

Vibeke Loe Dyrnes

VGO/FAG

Anne Løvland

UH

Kontaktpersoner i sekretariatet

Monica Sigvik

Monica Sigvik

Praktisk ansvarlig. Administrasjonskonsulent, seksjon forhandlinger

Rune Hovland

Utvalgssekretær. Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger.