Utvalg for likestilling og mangfold

Utvalg for likestilling og mangfold
Leder av utvalg for likestilling og mangfold, Ann Mari Milo Lorentzen. Foto: Tom Egil Jensen.

Utvalg for likestilling og mangfold, tidligere Likestillings- og diskrimineringsutvalget, skal sette likestilling og mangfold på dagsorden. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen.

Utvalget ble opprettet av sentralstyret i 2016 etter at Landsmøtet i 2015 vedtok å vedtektsfeste dette på sentralt nivå. Som navnet på utvalget tilsier er arbeidsfeltet bredt og spenner fra likestilling mellom menn og kvinner via ikke-diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hovedmålet for utvalget er å sette likestilling og ikke-diskriminering på dagsorden for Utdanningsforbundet på alle nivå, slik at det blir en naturlig del av vårt tillitsvalgtarbeid. Det er kun på den måten vi kan være framoverlent og offensive i vår likestillingspolitikk og bidra til å hindre diskriminering på alle grunnlag, sier utvalgslederen. For å få dette til må Utdanningsforbundet jobbe langs tre linjer, mener Likestillings- og diskrimineringsutvalget:

  1. tillitsvalgtskoleringen og forbundet strategiske plan må speile betydningen av likestilling og ikke-diskrimineringsperspektivet
  2. retten til en likeverdig utdanning må sikres og all form for diskriminering i barnehage og skole må forhindres. Lærerprofesjonens etiske plattform forplikter oss til å møte barn og unge på en likeverdig og ikke-diskriminerende måte.
  3. Utdanningsforbundets likestillingspolitikk må utvikles videre og det må settes ambisjoner for framtiden

Utdanningspolitisk er mye i støpeskjeen akkurat nå. Rammeplanen for barnehagen har vært på høring og i kjølvannet av Ludvigsen-utvalgets innstilling vil læreplanene for fag bli fornyet og endret, det samme gjelder for den generelle delen av læreplanen. Dette arbeidet vil sannsynligvis sette sitt preg på denne landsmøteperioden. Likestillings- og diskrimineringsarbeidet i barnehage- og skole er viktig og må intensiveres for å sikre generasjoner etter oss like muligheter i utdanning og arbeidsliv. Kjønnsstereotypier må motarbeides og fordommer må unngås. Våre tillitsvalgte har en jobb å gjøre på arbeidsplassene. Utvalget ønsker å bidra til gode bevisstgjørende prosesser.

Oversikt over medlemmer vil snart bli publisert.

Medlemmer utvalg for likestilling og mangfold

Ann Mari Milo Lorentzen

Leder, utvalg for likestilling og mangfold

Jill Johansen

BHG

Marthe Kragebøl Norvalls

BHG

Aman Singh

GSK

Marthe Wegge

GSK

Salma Zakaria Ahmed

GSK

Truls Hagland

GSK

Terje Lerberg

VGO/FAG

Christine Meisterlin

VGO/FAG

Marit Lunde

FAS, ledermedlem

Kontaktpersoner i sekretariatet

Anja Aamodt

Anja Aamodt

Praktisk ansvarlig. Administrasjonskonsulent, seksjon juridiske spørsmål

Anne Kathrine Blyverket

Utvalgssekretær. Seniorrådgiver, seksjon juridiske spørsmål