Sentralt pensjonistråd

Sentralt pensjonistråd
Bilde av pensjonistrådet
Medlemmene av det sentrale pensjonistrådet. Bilde: Utdanningsnytt.no

Pensjonistrådet er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål.

Sentralt pensjonistråd er rådgivende for sentralstyret og skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes forhold. I tillegg til dette skal pensjonistrådet kunne drøfte og fremme andre aktuelle saker av interesse for organisasjonen.

Sentralstyret oppnevner pensjonistrådet og fastsetter pensjonistrådets antall medlemmer.

Tore Fjørtoft og Gro Hartveit er sentralstyrets kontaktpersoner i sentralt pensjonistråd.

Handlingsplan 2016 – 2019

Handlingsplanen for sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet er basert på Vi utdanner Norge og Strategisk Plan.

Last ned planen

Mål for styrets virksomhet i perioden:

Styret skal motivere til lokal aktivitet, informere om aktuelle saker, formidle kontakt mellom medlemsgrupper og målbære pensjonistmedlemmenes interesser overfor besluttende organer. Andre arenaer er pensjonistlederseminar i november, andre seminarer eller møter og Nordiske lærerorganisasjoners pensjonisttreff.

Saker som bør være gjennomgående på møtene:

 • Handlingsplan for pensjonistrådet
 • Aktuelle saker
 • Status pensjonistlederseminaret
 • Artikler, innspill
 • Vertikal kommunikasjon

Handlingsplan pensjonistutvalget 2016 – 2019

(Sist redigert 18. januar 2018)

Tema- fra Strategisk plan

Tiltak

Når

Gjennomført

Kvalitet og profesjonsutvikling
 • Vi oppfordrer pensjonistene til å gjøre en innsats lokalt, både når det gjelder opplæring/undervisning og integrering.
 • Profesjonsetikk
 • Laget rundt eleven/læreren

Landsmøteperioden

Hurdalsjøen 2017

Høsten 2017
 
Styring, ledelse og partssamarbeid
 • Fremme saker/ytre oss i aktuelle temaer i organisasjonen og i den offentlige debatten gjennom” Rett på sak” med mer.

Kontinuerlig

Frister for Utdanning og Rett På Sak

Skriv opp de utgaver den enkelte har ansvar for Henvise til sak april
 
Lønns- og arbeidsforhold
 • Vi vil påvirke fylkeslag/lokallag til å arbeide opp mot politikere for å få kompensert for underreguleringen.
 • Følge opp lovnadene til partiene etter valget

Stortingsvalget 2017

Forbundsnytt 24. mai

Resten av landsmøteperioden 
Rådsmedlemmene har hatt kontakt med politikere.
Pensjonistrådet ønsker å styrke arbeidet med pensjon i egen fagorganisasjon.      

Vi vil bygge allianser med de andre organisasjonene i Unio, LOP og andre pensjonistorganisasjoner.

 • Seminar med LOP, ny samarbeidsavtale med LOP gjennom Unio.

Kontinuerlig

To møter, våren 2016 og høsten 2016.
Vi vil bidra til å øke pensjonistkompetansen gjennom skolering av pensjonisttillitsvalgte.
 • Hurdalseminaret
 • Arbeide for samlinger i regi av fylkeslagene for pensjonistkontakter og pensjonistansvarlig i lokallagsstyrene
 • Arrangere kurs for pensjonistkontaktene før trygdedrøftingene og pensjonsoppgjøret. Søknad til UDF om midler

November 2017

Kontinuerlig, følges opp høst 2017

13. mars 2018

 
Trygdeoppgjør og statsbudsjett
 • Møter med Unio.
 • Delta i trygdedrøftinger og drøftinger ang. statsbudsjettet sammen med Unio
 • Arbeide for å fjerne/endre underregulering av pensjon.
 • Påvirke politikerne for å sikre at pensjonistene ikke får en reallønnsnedgang
 • Delta i trygdedrøftinger og drøftinger ang. statsbudsjettet sammen med Unio
 • Arbeide for å bedre sykepengerettighetene etter 67 år
Kontinuerlig  Mai 2017

Organisasjonen i utvikling.

Vi skal arbeide for å ivareta pensjonistmedlemmene i Utdanningsforbundet gjennom å bedre kommunikasjonen mellom de ulike nivåene.
 • Jevnlige møter med sekretariatet
  Sender ut infoskriv og referater etter møtene i sentralt pensjonistråd og henter inn referater fra pensjonistrådene i fylkene.
   
Vedtektsendringene LM 2015
 • Gjøre endringene kjent
 • Tydeliggjøre muligheter for påvirkning

Hurdalseminaret

Kontinuerlig
 
Regional- og kommunereform
 • Påvirke organiseringa av pensjonistarbeidet.
Kontinuerlig  
Rammer for pensjonistarbeid
 • Sendt på høring 

Mai 2016

Hurdalseminaret
Fullført og utsendt.

Vi skal arbeide for bedre kommunikasjon mellom nivåene

 • Nytt fra det sentrale pensjonistrådet
 • Fadderordningen
 • Div. infoskriv
 • Representasjon/deltakelse i fylkespensjonistrådene/ medlemsmøter
   
Samhandling med SST og deltakelse i representantskapet
 • SST medl. deltar på våre møter. 
  Orientering om SST-møtene.
 • Leder deltar i representantskaps-møtene. Rådet har en gjennomgang av sakene
Kontinuerlig  

Møtedatoer for pensjonistrådet i 2019

Det sentrale pensjonistrådet møter 2019:

31. januar – 1. februar
23. – 24. mai
12. – 13. september
9. – 10. oktober

Pensjonistlederseminar Hurdalsjøen hotell: 26. og 27. november
Nordisk pensjonisttreff Færøyene: 5. – 9. juni

Logg deg inn for å få tilgang til mer møtedetaljer.

Medlemmer

Anne-Margrete Benæs

Leder

Unni E. Hegstad

Medlem

Bent Andreas Seland

Medlem

Inger Støreng

Medlem

Rolv Sæter

Medlem

Bjørn L Vaaland

Medlem

Hans Tore Marschhäuser

1. Varamedlem