Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret og fondsstyret forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak.

Landsmøtet velger en kontrollkomite på fem medlemmer, inkludert leder og nestleder, og to varamedlemmer. Kontrollkomiteen velges på fritt grunnlag i forhold til seksjonstilhørighet. De som skal velges, må ha erfaring fra arbeid i sentrale, besluttende organisasjonsledd, men kan ikke selv inneha andre verv på landsplan.

Kontrollkomiteen avgir uttalelse til sentralstyrets melding til landsmøtet. Kontrollkomiteen skal hvert år avgi uttalelse til sentralstyrets årsregnskap. På forespørsel skal også fylkesstyrene legge fram melding og regnskap for kontrollkomiteen.

Landsmøtet fastsetter nærmere retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.

Medlemmer i kontrollkomiteen

Lars Johan Bleie

Leder

Oddny Andreassen

Nestleder

Tor Egeberg

Medlem

Randi Lohndal Frestad

Medlem

Trude Jacobsen

Medlem