Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret, fondsstyret, fylkesstyrene og lokallagsstyrene forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtak på landsmøtet og årsmøter. Komiteen skal videre påse at de aktuelle organisasjonsleddenes interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Landsmøtet velger en kontrollkomite på fem medlemmer, inkludert leder og nestleder, og fem varamedlemmer. Kontrollkomiteen velges uavhengig av seksjonstilhørighet. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha verv i fondsstyret eller i besluttende organisasjonsledd på lands-, fylkes- eller kommuneplan.

Kontrollkomiteen skal ha innsyn i protokoller og referater på sentralt nivå og fra fylkes- og lokallag. Komiteen skal også ha tilgang til budsjetter, regnskapsrapporter og årsregnskap i alle organisasjonsledd, og avgir hvert år uttalelse til representantskapet om årsregnskapet. Komiteen skal avgi uttalelse om sentralstyrets melding til landsmøtet.

Landsmøtet fastsetter nærmere retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.

Medlemmer i kontrollkomiteen

Bjørnar Mjøen

Leder

Trude Jacobsen

Nestleder

Erlend Bleie

Medlem

Anne Lise Søgnen Heien

Medlem

Gerd-Inger Simonsen

Medlem

Gunnar Opstad

1. varamedlem

Anne Marie Bergset

2. varamedlem

Leif Tangen

3. varamedlem

Dag Sørmo

4. varamedlem

Jon Arvid Haugen

5. varamedlem