Voksenopplæringen og rødt nivå

Mange som jobber i voksenopplæringen er usikre på hva rødt nivå betyr for deres arbeidshverdag. Her forsøker vi å klargjøre dette.

Det er ikke utarbeidet en egen smittevernveileder for voksenopplæringen. Myndighetene anbefaler å følge rådene og føringene som er gitt i Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020.
Smittevernveiledningen skal gjelde så langt den passer for voksenopplæringen. I tilfeller der det enkelte opplæringssted mener den ikke passer, oppfordres det til å søke råd hos lokale smittevernmyndigheter. Myndighetene anbefaler sterkt at voksenopplæringsstedet tilstreber at elever og lærere holder minst 1 meters avstand i alle situasjoner.

Lærernes sikkerhet

For å ivareta læreres sikkerhet er det spesielt viktig å følge opp meterkravet.

Utdanningsforbundet mener at skoleeier og ledelsen ved det enkelte lærested må ta et spesielt ansvar for at lærere som har symptomer eller er i risikogruppe ikke møter på skolen og at det tilrettelegges for at de kan gi undervisning hjemmefra.
Det blir spesielt viktig at kommuner, der voksenopplæringen ikke er organisert under utdanningsetaten, tar et særlig ansvar for å tilrettelegge slik at voksenopplæringssentrene får nok informasjon og kan følge opp føringer og anbefalinger i smittevernveilederen.

Vil kreve ressurser

Rødt nivå vil medføre at voksenopplæringen organiseres annerledes i en periode. Situasjonen vil kreve omstillinger og ekstrainnsats både for elever og lærere. Dette må følges opp med ressurser til ekstra vikarbruk som følge av sykdom og ekstrabelastninger som er nødvendige for å kunne tilrettelegge for at voksne fortsatt får opplæringen de har krav på.

Smittevernrådene

I smittevernveilederen fra myndighetene står det at rødt nivå ikke skal begrense voksne elevers/deltakere sin rett til opplæring og videre:


For videregående opplæring

  • Fysisk kontakt: Håndhilsning og klemming bør unngås.
  • Tetthet i grupper: Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.

Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser. Elevene bør da deles i mindre grupper, ha oppmøte alternerende dager, ulik oppmøtetid og/eller vurdere bruk av alternative lokaler. Mer om tiltaksnivå for videregående opplæring her: Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen (udir.no 7.11.20)

Ungdomstrinnet

For ungdomstrinnet er bestemmelsen noe annerledes da elevene skal få undervisning i faste kohorter. Ledelsen ved voksenopplæringen skal vurdere hvordan de skal organisere opplæringen så lenge kravet om en meters avstand opprettholdes.
Opplæringsstedene skal i følge Utdanningsdirektoratet lage en beredskapsplan.

Sårbare grupper

Utdanningsforbundet mener det blir spesielt viktig å følge opp sårbare grupper i voksenopplæringen. Mange lærere i voksenopplæringen frykter både for egen situasjon og for elevenes trygghet. Lærere med underliggende sykdommer er bekymret for egen sikkerhet ved å gi undervisning på lærestedet.

Mange lærere er usikre på hvordan de best kan følge opp elever/deltakere som er i risikogrupper. Dette kan f.eks være elever som sliter psykisk eller som har underliggende sykdommer. Noen har nær familie i risikogrupper. I smitteveilederen står det at sårbare grupper skal få tilbud om opplæring i hjemmet selv om skolen eller trinnet ellers er åpent. I disse tilfellene har skolen plikt til å gi opplæring til elevene hjemme med en gang, uavhengig av hvor lenge elevene må være borte fra skolen.

Det er ikke nødvendig å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning for å gjennomføre slik opplæring. Skolen må vurdere om og hva slags dokumentasjon som skal kreves.

Smittevernveilederen er også tydelig på at dersom en skole må stenge på grunn av smitteverntiltak, skal elevene få opplæringen hjemme. Skolene må gi opplæring til elevene hjemme fra første dag, og ikke bare hvis stengingen blir langvarig. Dette gjelder også hvis enkelte klasser eller trinn er «stengt» fordi hele klasser eller trinn er i karantene som følge av smittesituasjonen på skolen.

Dersom skolene har redusert åpnings- eller oppholdstid må skolen sørge for at elevene får opplæring hjemme i tillegg til tilbud på skolen dersom det er nødvendig slik at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha.

Utdanningsforbundet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å ta et særlig ansvar for at elever/deltakere får tilgang til nødvendig utstyr som de trenger i hjemmeundervisningen.