Er det læreres arbeidsoppgave å bidra til koronatesting i skolene?

– Lærere kan frivillig velge å bidra, men kan ikke pålegges å delta i medisinsk massetesting av elever, mener Terje Skyvulstad, som likevel understreker at Utdanningsforbundet støtter formålet med massetesting i skolene.

Lærere, ledere og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet har mange spørsmål omkring testing i skolene. Blant annet om lærere kan pålegges å drive testing av elevene, eller hjelpe til med testing. Et eksempel kan være på leirskole eller klassetur der foreldrene ikke selv kan hjelpe til med testing av yngre barn. Et annet eksempel er der testingen skal foregå på skolene.

– Vi støtter formålet med massetesting i skolene, men vil minne om at medisinsk testing av elever ikke er en naturlig del av læreres arbeidsoppgaver, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

Ikke en «typisk arbeidsoppgave for en lærer»

Spørsmålet må tas med utgangspunkt i styringsretten, som gir arbeidsgiver rett til å lede, fordele, kontrollere og organisere arbeidet, forklarer rådgiver Rut Severinsen i juridisk seksjon i Utdanningsforbundet og advokat Susanne Stirø hos advokatfirma Raugland, som har jobbet sammen om disse problemstillingene.

Styringsretten begrenses blant annet av arbeidstakerens individuelle arbeidsavtale. Det å bidra til medisinsk massetesting av elever kan vanskelig sies å være en typisk arbeidsoppgave for en lærer, og fremstår ikke som en arbeidsoppgave som faller naturlig inn under en lærers ansvarsområde.

Severinsen og Stirø mener at lærernes arbeidsavtaler sannsynligvis sperrer for at de kan pålegges å bidra til massetesting av elever, slik at det faller utenfor arbeidsgivers styringsrett å gi et slikt pålegg. Lærere kan imidlertid frivillig velge å bidra til testarbeidet. Denne frivilligheten må være reell. Det mest ryddige fra arbeidsgivers side er likevel å ansette noen særskilte personer til å følge opp testarbeid, mener de.

Saken må drøftes med tillitsvalgte

Skyvulstad er opptatt av at arbeidsgiver i så fall må ha drøftet saken med tillitsvalgte og – ikke minst – at lærerne som skal gjøre dette får den nødvendige informasjonen og opplæringen de trenger om de skal bidra i testarbeidet.

– Samtidig er det viktig at arbeidsgiver tar arbeidet med testing med i det systematiske HMS-arbeidet sitt etter arbeidsmiljøloven, sier han.

En viktig del av HMS-arbeidet er at arbeidsgiver kartlegger farer og problemer, vurderer risikoforholdene på skolen, utarbeider planer og iverksetter tiltak for å redusere risikoen.

– Bidraget til massetesting av elever kan ses på som en risikofaktor i lærernes arbeidsmiljø. Lærere har rett til å ha en trygg arbeidshverdag og skal derfor ikke bli bedt om å utføre oppdrag uten nødvendig opplæring. Jeg mener at den enkelte lærer også bør kunne reservere seg for deltakelse, påpeker han.

Les mer om arbeidsmiljø her