Send inn kandidater til Lærerprofesjonens etiske råd

Illustrasjonsbilde av et møte hvor en kvinne snakker med møtedeltakere og tegner på en flipover.
Lærerprofesjonens etiske råd søker nye kandidater for 2020-2023. Du kan sende inn forslag til kandidater fram til 20.februar (Illustrasjonsfoto).

Du kan fremdeles sende inn forslag til representanter i Lærerprofesjonens etiske råd for 2020–2023. Frist er 20. februar.

Publisert 17.02.2020

Mandat for Lærerprofesjonens etiske råd 2020-2023 

Fyll ut skjemaet nedenfor og send inn ditt forslag. Kom også gjerne med forslag til aktuelle kandidater til ledervervet.

Forslag til kandidat til Lærerprofesjonens etiske råd 2020-2023

Kandidaten ønsker å delta
Kan vedkommende tenke seg å lede rådet?

Rådet skal bestå av fem representanter fra lærerprofesjonen med daglig arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Det skal, som foregående perioden, ledes av en fra profesjonen.

Engasjement for lærerprofesjonens etiske verdier

Landsmøtet i Utdanningsforbundet vedtok i november 2019 å videreføre rådet og når det nå skal videreutvikles, er det avgjørende at det kommer inn forslag på kandidater som har et stort engasjement for lærerprofesjonens etiske verdier og ansvar.

Rådet er opprettet for hele profesjonen og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.

Ønsker forslag til lederverv

Det er lagt opp til en åpen nominasjonsprosess og sittende rådsmedlemmer kan renomineres.

Utdanningsforbundet ønsker også forslag om kandidater til lederverv. Dette må begrunnes med hvorfor vedkommende vil være egnet til å videreutvikle Lærerprofesjonens etiske råd. Å lede et nasjonalt råd som dette, gir spennende muligheter, fordi rådsarbeidet fremdeles er i en oppstartsfase. Lederkandidater bør ha ledererfaring og kunne lede en gruppe godt kvalifiserte mennesker.

Mandat for Lærerprofesjonens etiske råd 2020–2023

Formål

Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, i profesjonen og i lærerutdanningene. Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen. Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til debatt, og videreutvikle forståelsen av profesjonsetikk.

Oppgaver

Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten, ved for eksempel:

  •  å løfte fram og uttale seg om spørsmål fra profesjonen som er av prinsipiell karakter
  • på selvstendig grunnlag uttale seg om profesjonsetiske spørsmål i utdanningssektoren
  • å skrive kronikker, artikler og holde foredrag, og foreslå relevant forskningsbaserte artikler til utdanningsforskning.no (Utdanningsforbundets forskningsformidling på nett)
  • å være en ressurs i lærerutdanningenes arbeid med profesjonsetikk
  • jevnlig dele aktuell informasjon med lærerorganisasjonene
  • delta på kurs og konferanser i alle deler av utdanningssektoren
  • å gi Utdanningsforbundet forslag til revideringer i Lærerprofesjonens etiske plattform

Sammensetning

Rådet består av fem representanter fra lærerprofesjonen med daglig arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Rådet skal ledes av en fra profesjonen. Foreløpig vedtaksprotokoll – Utdanningsforbundets landsmøte 2019 2

Organisering og oppnevning

Ved oppnevning av nye medlemmer inviteres de andre lærerorganisasjonene til en åpen oppnevningsprosess. Medlemmene av rådet oppnevnes for fire år. Kontinuiteten i arbeidet sikres ved at medlemmer av rådet kan sitte i mer enn en periode.

Gå til skjema for forslag til kandidater til lærerprofesjonens etiske råd 

 

Har du spørsmål?

Ved behov for ytterligere opplysninger om rådets arbeid, kan nåværende leder besvare spørsmål: Hilde Wågsås Afdal, professor ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold, telefon 97566558, e-post: hilde.afdal@hiof.no