Smittevernveileder skole: Kommunenes ansvar må tydeliggjøres

Klasserom med elever som sitter ved pultene. Lærer ved kateteret i bakgrunnen.
Når flere elever snart skal begynne på skolen igjen blir det fort liten plass på mange skoler. Det må derfor vurderes å blant annet innføre kortere dager enn normalt. Foto: Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet vil at kommunenes ansvar for forsvarlig drift av skolene skal være tydeligere i smittevernveilederen. Det må være helt klart når det er smittevernmyndigheter eller utdanningsmyndigheter som tar de lokale beslutningene.

Publisert 06.05.2020

20.april kom myndighetene med smittevernveiledere for både skole og barnehage. Det ble da sagt at dette var en dynamisk veileder som ville bli endret etter behov. I går kveld sendte Utdanningsforbundet inn sine innspill til Utdanningsdirektoratet (Udir) og ber om tydeliggjøring på en rekke områder. Når det trolig blir åpning av flere klassetrinn og skoler den nærmeste tida, er behovet for klare og utvetydige råd helt avgjørende.

Her finner du spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres) 

Utdanningsforbundet ønsker alle elever tilbake til skolen, men veilederen må være klar på at det ikke nødvendigvis vil kunne være et ordinært skoletilbud i nærmeste framtid.

Utdanningsforbundet har innhentet erfaringer med smitteveilederen fra alle forbundets fylkeslag.

Svart mange er bekymret for hvordan skolene skal greie å ivareta smittevernrådene når skolene trolig skal gjenåpnes snart. Mange skoler melder at de allerede er fulle etter at 1.-4.klasse har begynt. De er usikre på hvordan de skal få plass til resten av sine elever og samtidig sørge for å opprettholde smittevernveilederens krav til avstand mellom elevene i klasserommet.

Utdanningsforbundet mener veilederen må være klarere på at kommunen kan redusere omfanget av tilbudet til elevene for å ivareta smittevernet. Skole annenhver dag eller kortere dager bør være muligheter som omtales i veilederen. Vi må regne med at skole og SFO har et redusert tilbud i gjenåpningsfasen. Det må også tydeliggjøres at smittevern må trumfe behovet for å gi et ordinært skoletilbud.

Forbundet frykter også at lærermangel vil bli et reelt problem i tida framover. Vi ser allerede mangel på lærere fordi mange enten er i risikogrupper, i karantene eller syke. Dette må adresseres i veilederen. I tillegg må det komme tydelig fram at ressurser til både renhold og bemanning må økes.

Utdanningsforbundet etterlyser generelt større tydelighet. Vi ønsker få, tydelige retningslinjer med skille mellom «skal/må» og «bør om mulig». Tvetydige beskjeder skaper ekstra frustrasjon.

Innspillene blir nå bearbeidet av Udir og reviderte veiledere kommer til å bli presentert i morgen (torsdag 07.05).

Eksisterende veileder finner du her 

Utdanningsforbundet sine innspill til revidering av veilederen:

1) Blir innholdet formidlet godt?

Innledningsvis blir det poengtert at kommunen har ansvar for å sette i verk tiltak som sikrer forsvarlig drift i tråd med smittevernhensyn. Det synes Utdanningsforbundet er bra.
Gjennomføring av tiltakene er avhengig av medbestemmelse med tillitsvalgte på alle nivå, og godt samarbeid med alle aktører som har oppgaver på skolen/SFO. Utdanningsforbundet ønsker alle elever tilbake til skolen, men veilederen må være tydelig på at det ikke nødvendigvis vil kunne være et ordinært skoletilbud i nærmeste fremtid.

2) Er det uklarheter i veilederen?

Den største uklarheten med veilederen er tvil om hvilken status den skal ha. Dette skaper usikkerhet og bryter dermed ved selve intensjonen til veilederen, nemlig å gi råd og føringer til trygg gjenåpning av skoler og SFO. Ikke alt kan planlegges for, men vi ønsker få, tydelige retningslinjer med skille mellom «skal/må» og «bør om mulig». Tvetydige beskjeder skaper ekstra frustrasjon.
Veilederen er uklar når det gjelder at skoleeier har mulighet til å redusere omfanget av tilbudet til elevene for å kunne ivareta smittevern på tilfredsstillende måte. Samfunnet må regne med at skole og SFO har et redusert tilbud i gjenåpningsfasen.
Det bør komme tydeligere frem at det viktigste, der det er konflikt mellom hensynet til smittevern og muligheten for å gi ordinært tilbud, er smittevernhensyn. Det kommer heller ikke tydelig nok frem at ressurser til for eksempel renhold og bemanning må økes om nødvendig.

3) Er det behov for justeringer?

Veilederen må ansvarliggjøre kommunen til å iverksette smitteverntiltak som er gode nok.
Utdanningsforbundet ønsker at veilederen tydelig gir rom for å redusere åpningstider for SFO, så lenge barn fra ulike kohorter ikke skal være sammen.
Veilederen oppfordrer til økt bruk av uteaktiviteter for å unngå for tett kontakt mellom kohortene. Tilbakemeldinger viser at det er vanskeligere å holde barn atskilt utendørs, og at uteaktiviteter dermed krever økt bemanning. Vektleggingen av smittevernhensyn kan ikke variere med lokal ressurstilgang. De må ha prioritet, og det må komme tydelig frem i veilederen.

I veilederen legges det opp til at klasser deles inn i mindre grupper, samtidig som elever i risikogruppen skal tilbys digital hjemmeskole. Vi ser også mangel på lærere i skole fordi mange selv er i risikogrupper, i karantene eller syke. Dette generer stort behov for flere lærere. Dette personellbehovet bør adresseres i veilederen eller i relevant tilleggsmateriell.

4) Er det tilstrekkelig støtteressurser til veilederne?

Ja, de foreløpige tilbakemeldingene tyder på at støtteressursene til veilederen fungerer bra
Skoler/SFO planlegger nå med utgangspunkt i dagens situasjon. Ved en ytterligere gjenåpning vil det være behov for tid til omstilling ut ifra eventuelle nye smittevernregler og revidering av veilederen. For liten tid i en gjenåpningsfase vil generere usikkerhet.

5) Hvordan vurderer dere handlingsrommet som veilederne gir?

Avgjørelsene om smittevern bør tas av de som innehar den nødvendige smittevernfaglige kompetanse. Det man ønsker er tydelig beskjed om hva som skal/må gjøres.

Kommunen må ha et ansvar for alle skoler og SFO hva angår kritisk nødvendige tiltak som opplæring og å stille ekstra lokaler og andre nødvendige ressurser til rådighet. Skoleeiere har et selvfølgelig ansvar for organisering og ressurssituasjon for den enkelte skole og SFO, mens skolens ansatte har ansvaret for elevenes daglige opplæringstilbud. Det må framgå fra teksten i veilederen når det er smittevernmyndigheter eller utdanningsmyndigheter som tar de lokale beslutningene

6) Er det praktisk og /eller organisatoriske forhold som får betydning for gjennomføringen av smitteverntiltakene og som ikke er omtalt i veilederne?

Mange steder tar langt over halvparten av elevene buss til skolen, enten skolebuss eller ordinær rutebuss. Selv om færre elever vil ta buss til skolen i en oppstartfase, må det klargjøres bedre hvor mye plass det bør være rundt eleven på bussen.
Veilederen bør presentere en forventning til skoleeiere om å organisere ekstra skoleskyss slik at kravet om avstand i buss kan overholdes.

Tilrådingene om gruppestørrelse og avstand blir i stor grad fulgt, men flere er urolige for situasjonen når skolen åpner for flere elever. Skolene har rett og slett ikke nok areal til å følge dagens smittevernregler om alle elevene skal være tilstede på skolen samtidig. Alternativ som skole annenhver dag eller kortere skoledager bør omtales i veilederen.

Det er utfordrende for de lærerne som underviser både elever som er på skolen og elever som er hjemme. Det er viktig å følge opp elever i risikosonen, som ikke kan komme tilbake til skolen samtidig som alle andre. Samtidig vil en slik belastende arbeidshverdag ikke være heldig over tid. Skolene er veldig sårbare for sykefravær, ettersom lærere må følge smittevernregler og holde seg hjemme ved tegn til sykdom. Mye av tiden på skole går med til renhold, dette går ut over lærernes primæroppgave; undervisning. Dette er en utfordring selv der renholdet er bemannet opp.

Veilederen bør omtale at tilbudet i skole/SFO må være praktisk mulig å gjennomføre i tråd med til enhver tid gjeldende smittevernregler og tilgjengelig bemanning. Myndighetene må være tydelig på at de valgene som tas rundt gjenåpning av skole/SFO enten handler om ekstra ressurser eller nødvendig tilpasning av tilbudet som gis.

I podkasten Lærerrommet snakker vi om gjenåpingen av skole og barnehage. Gjestene er overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet, styrer Mette Westrheim og rektor Grethe Eggerud.Hør episoden direkte her:

Episode 46: Korona og smittevern, hvordan går gjenåpningen?

Saker om koronakrisen