Støtter forslag om profittfri barnehage

Utdanningsforbundet støtter forslaget fra SV om en profittfri barnehage. Det kom fram under stortingshøringen i dag.

I dag (onsdag 30.09.) avholdt Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget en høring om forslaget til SV om profittfri barnehage. Blant organisasjonene som har avgitt høringssvar var Utdanningsforbundet som også var tilstede under høringen. I Norge er gevinster ved salg av barnehager eller barnehageeiendom i dag ikke regulert. Dette var et av punktene som Utdanningsforbundet tok opp. 

– Det er mange eksempler på at barnehageeiere har tatt ut betydelig fortjeneste gjennom salg av barnehager eller barnehageeiendom, også eiendommer som de en gang har fått til under markedspris av kommunen, sier sentralstyremedlem Lorentzen.

Utdanningsforbundet støtter SVs forslag om å stramme inn barnehageloven på disse punktene. Og mener loven også må sikre demokratisk styring av barnehagesektoren ved at kommunene får verktøy til å styre hele barnehagesektoren i sin kommune.

– Kommunene må ha mulighet til å bestemme når og hvor en barnehage skal etableres og ha forkjøpsrett når en privat barnehage selges. Det bør også innføres ordninger som gjør at kommunen på en forutsigbar måte kan redusere antall plasser også i private barnehager når det har oppstått overkapasitet i kommunen, fastslår Lorentzen.

Må kunne stille krav

Tilskuddet som de private barnehagene får, er basert på kostnadene i de kommunale barnehagene.

– Derfor bør også kommunene kunne stille krav til de private. Dette kan for eksempel være krav om innsyn, bemanning ut over minstekravene, arealutnyttelsesgrad, åpningstider, styrerressurs eller praktisering av pedagognorm.
Både kommunale og private barnehager må reguleres slik at tilbudet til barna blir best mulig mener Utdanningsforbundet.Dagens barnehagelov regulerer i alt for liten grad fortjenesten ved å eie en barnehage. De siste årene har vi sett mange eksempler på en trend der barnehagedrift er i ferd med å endre seg fra å være en grunnleggende velferdstjeneste til og være en sektor der ulike former for markedstenkning får større og større gjennomslag Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet

Gode lønns og arbeidsvilkår sikrer tilgang på kompetent arbeidskraft og stabilitet i personalet i barnehagen.

– Vi vet at kvalitet i barnehagene har nær sammenheng med kompetansen til de ansatte. De aller fleste private barnehager tilbyr lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som de kommunale, men Utdanningsforbundet har registrert at noen private eiere tilbyr sine ansatte uakseptabelt dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

Utdanningsforbundet mener derfor at det må innføres et lovkrav for de private barnehagene, tilsvarende som i friskoleloven, som sikrer at alle ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med kommunens barnehager.

Tilskudd til pensjon

SVs forslag omtaler ikke direkte tilskudd til pensjon. Utdanningsforbundet ville likevel minne Utdannings- og forskningskomiteen om at flertallet av barnehager nå har fått en hybridpensjonsordning.

– Eventuelle endringer i tilskuddet til pensjon må ta hensyn til dette og bør inngå i en helhetlig gjennomgang av tilskuddssystemet, avslutter Lorentzen.

Les Utdanningsforbundets høringssvar her

Se hele høringen her
Les mer om Utdanningsforbundets syn på kommersialisering og privatisering i barnehage og skole her 

Sitert

Avbildet: Ann Mari Milo  Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen