Spørsmål om ferie i forbindelse med koronakrisen

Far og sønn leker med hund i grønt gress og solskinn. De er glade.
Hvilken lover og regler gjelder for ferie i disse koronatider? Foto: Anders Hagstadius

Mange lurer på om arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å ta ut ferie nå, under koronakrisen. Her finner du svar på dette og andre spørsmål omkring ferieavvikling og pandemien.

Publisert 18.03.2020

Det pågående koronautbruddet reiser flere problemstillinger knyttet til ferie og ferieavvikling. Kan arbeidstaker pålegges å ta ut ferie under utbruddet? Kan arbeidsgiver på grunn av utbruddet endre allerede fastsatt ferie? Kan arbeidstaker på grunn av utbruddet trekke tilbake et allerede innvilget ferieønske?

Nedenfor følger våre juristers vurdering av disse problemstillingene, med utgangspunkt i bestemmelsene i ferieloven, samt arbeidsgivers styringsrett.

Fordi man nå er i en helt spesiell situasjon vil det kreve  fleksibilitet fra begge parter. Andre løsninger og avtaler enn det som vil gjelde ved normal drift vil bli aktuelt. Man må forsøke å finne frem til løsninger som er gode for begge parter.

Les også vår samleside med spørsmål og svar om koronakrisen her

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ta ferie under koronakrisen?

Ja, men man har fortsatt rett til å avvikle hovedferien sin på 18 virkedager i perioden 1. juni til 30. september. Man kan kreve å få beskjed om feriefastsettingen så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien begynner, med mindre særlige grunner er til hinder for det.

Kan arbeidsgiver på grunn av koronakrisen endre ferie som allerede er avtalt?

Ja, men bare hvis det er nødvendig på grunn av hendelser som arbeidsgiver ikke kunne forutse. Den ansattes fravær må skape vesentlige driftsproblemer for virksomheten, og det er en forutsetning at det ikke kan skaffes en stedfortreder.
Det skal mye til for at arbeidsgiver skal kunne endre ferien.

Hvordan må arbeidsgiver gå frem for å endre ferie som allerede er avtalt?

En eventuell endring skal først drøftes med den ansatte. Hvis arbeidsgiver allikevel lar være å ha slike drøftinger med den ansatte, kan man som ansatt kreve erstatning for velferdstap i forbindelse med denne endringen.

Har den ansatte krav på erstatning hvis endringen medfører ekstrautgifter?

Ja, men bare hvis ekstrautgiftene er nevnt i de forutgående drøftingene og kan dokumenteres. Dette er for at arbeidsgiver skal kunne vurdere hva som lønner seg mest; å endre den ansattes ferie eller å la den ansatte avvikle ferien sin som først avtalt.

Kan en ansatt på grunn av koronakrisen endre ferie som allerede er avtalt?

Hovedregelen er at inngåtte avtaler skal holdes, og det gjelder også en avtale om når den ansatte skal ha ferie. Selv om reglene for å utsette ferien er ganske strenge, vil det gjennom god dialog med kloke ledere og arbeidsgivere ofte være mulig å få flyttet ferien likevel. Arbeidsgiver må gjøre en konkret vurdering av om den ansattes ønske om endring skal innvilges, og Utdanningsforbundet anbefaler at situasjonen løses i samarbeid mellom arbeidsgiver og den ansatte. Utdanningsforbundet mener at terskelen for å tillate endringen bør være lav hvis arbeidsgiver i liten grad har innrettet seg etter den avtalte ferien.

Kan man få ferien utsatt hvis man blir syk?

Ja, hvis man blir syk før eller under ferien så kan man kreve å få ferien utsatt. Det er viktig å være klar over at det er den ansatte som har ansvaret for å kontakte arbeidsgiver og legge frem kravet.
Hvis man bli syk før ferien, kan man senest siste arbeidsdag før ferien kreve at hele ferien utsettes til et senere tidspunkt samme år. Hvis man blir syk under ferien, kan man kreve at de dagene man var syk utsettes til et senere tidspunkt. Kravet må i så fall sendes inn så raskt som mulig etter at man er tilbake på jobb.

 

Saker om koronakrisen