Smittevernveilederen for barnehager må bli tydeligere

En kvinnelig ansatt i en barnehage løfter et barn som holder en spade i hånden. Utendørs.
Smittevernveilederen for barnehager blir nå revidert. Foto: Tom Egil Jensen.

Utdanningsforbundet mener smitteveilederen for barnehager må gjøre det helt tydelig hvilke krav som må oppfylles. Det vil gjøre det enklere for styrere og barnehageeiere å organisere et forsvarlig tilbud. Se alle våre innspill til revideringen her.

Publisert 06.05.2020

Det er ennå ikke klart når den revidere utgaven av smittevernveilederen for barnehager foreligger. Men Utdanningsforbundet har som høringsinstans fått følgende spørsmål som vi har besvart.

Se den opprinnelige veilederen i vår sak her 

Her finner du spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

1) Blir innholdet formidlet godt?

Utdanningsforbundet har fått tilbakemeldinger på at smitteveilederen som dokument oppleves oversiktlig og forståelig.

2) Er det uklarheter i veilederne?

Det er for utydelig hvilken status veilederen har, og om de ulike rådene er like viktige. Det er ikke nødvendigvis selve veilederen som er utydelig, men heller myndighetenes kommunikasjon om veilederen. Blant annet er det skapt forvirring om hvorvidt kohort-størrelsene, og adskillelse av kohortene, skal overholdes.

Utdanningsforbundet mener at en eventuell revidering av veilederen må gjøre det helt tydelig hvilke krav som må oppfylles. Det vil gi styrere og barnehageeiere en mye enklere jobb med å organisere tilbudet.

Utdanningsforbundet mener også at det er for uklart hvilke oppgaver som er kommunenes og barnehageeiernes ansvar. Avgjørelsene om smittevern bør tas av de som innehar den nødvendige smittevernfaglige kompetanse. Det man ønsker er tydelig beskjed om hva som skal/må gjøres.

Kommunen må ha et ansvar for alle barnehager hva angår nødvendige tiltak som ekstra lokaler, vikarer og andre nødvendige ressurser. Barnehageeiere har et selvfølgelig ansvar for organisering og ressurssituasjon for den enkelte barnehage. Det må framgå fra teksten i veilederen når det er smittevernmyndigheter eller utdanningsmyndigheter som tar de lokale beslutningene.

3) Er det behov for justeringer?

Framtidige justeringer og prioriteringer av tiltak må følge helsemyndighetenes anbefalinger for samfunnet for øvrig, da dette vil gi veilederen større legitimitet.

Vi vil dessuten peke på noen områder som er viktige for bruken av veilederen:
- Ansvaret til kommunen som barnehagemyndighet og helsemyndighet, samt barnehageeiers ansvar, bør spesifiseres nærmere i en revidert utgave.
- Det bør presiseres at oppholdstid/ åpningstid kan reguleres dersom de kommer i konflikt med godt smittevern.
- Veilederen må ha tydeligere føringer for organisering av grupper og muligheter for samarbeid mellom grupper.

4) Er det tilstrekkelig støtteressurser til veilederne?

Utdanningsforbundet har inntrykk av at støttematerialet som så langt er utarbeidet fungerer bra.

5) Hvordan vurderer dere handlingsrommet som veilederne gir?

Utdanningsforbundet mener handlingsrommet er for stort for den enkelte styrer og barnehageansatte. Vi mener at en revidert veileder må slå fast hvilke tiltak barnehagene må følge. Det må også være tydelig hvem som har myndighet til å fatte avgjørelser der veilederen gir handlingsrom.

6) Er det praktiske og/eller organisatoriske forhold som får betydning for gjennomføringen av smitteverntiltakene og som ikke er omtalt i veilederne?

Utdanningsforbundet har forståelse for at en smittevern-veileder ikke kan ta opp alle praktiske og organisatoriske forhold. Vi mener derfor det er viktig at myndighetene på egnet vis kommuniserer at det forventes at barnehageeier stiller til rådighet de ressurser som kreves for å oppfylle kravene, og legger til rette for en organisering i tråd med smittevernet. Full åpningstid og overholdelse av gjeldende smittevernveileder framstår som uforenelig med dagens bemannings- og ressurssituasjon. Dette er en helt entydig tilbakemelding fra våre medlemmer.

Vi har også fått tilbakemeldinger om at det flere steder er svært mange barn der en av foreldrene har et samfunnskritisk arbeid. Disse barna har krav et utvidet barnehagetilbud. Da retningslinjene ble endret fra å omfatte barn der begge foreldre/foresatte har samfunnskritiske funksjoner, til å omfatte barn med en forelder i samfunnskritisk funksjon, økte antallet barn med disse rettighetene kraftig. Vi ber om at myndighetene vurdere om denne anbefalingen er nødvendig.

Utdanningsforbundet mener også at myndighetene må understreke at gjeldende avtaleverk må overholdes, og presisere at samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud er helt nødvendig. Medvirkning og godt samarbeid er avgjørende for å kunne organisere et tilbud som kan opprettholdes over tid.

Udir kan også oppfordre eiere om å skaffe barnehagelærerstudenter som vikarer. Fordeler med dette er at opptak til en lærerutdanning betinger politiattest, at studentene løpende er blitt skikkethetsvurdert for læreryrket, samt at de ofte allerede har relevant erfaring fra barnehage.

I podkasten Lærerrommet snakker vi om gjenåpingen av barnehage og skole. Gjestene er overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet, styrer Mette Westrheim og rektor Grethe Eggerud. Hør episoden direkte her:

Episode 46: Korona og smittevern, hvordan går gjenåpningen?

Saker om koronakrisen