Slik kan barnehager og skoler få ekstra korona-midler

Smittevern-tiltak som følge av covid-19 har store konsekvenser for barnehager og skoler.

Økte utgifter og nedskalering av tilbudet får betydning for både lærere, barn og elever.

Som tillitsvalgt kan du argumentere for at din barnehage, skole, kommune og ditt fylke skal få sin del av de ulike krisepakkene som nasjonale myndigheter har bevilget til kommunene og fylkeskommunene.

Til hjelp i dette arbeidet har Utdanningsforbundet laget ressursheftet «Budsjettarbeid under koronapandemien – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene» som du finner i denne lenka.  

En milliard pluss mer

Fylkesmennene har i underkant av én milliard kroner som skal utbetales inneværende år, basert på kartlegginger i kommunene for å vurdere behov. I tillegg har Stortinget bevilget ekstra midler til fordeling lokalt både inneværende år og neste år.

Å synliggjøre konsekvensene for barnehage og skole, er derfor svært viktig. Godt samarbeid mellom fylkeslag og lokallag er avgjørende for å få det til.

Det er viktig at tillitsvalgte argumenterer godt for at ekstra midler også må komme barnehagene og skolene til gode. Lærerprofesjonens etiske plattform er et godt utgangspunkt for disse argumentene.

I ressursheftet beskrives noen økonomiske konsekvenser av smitteverntiltakene.

Kort fortalt dreier det seg om økte utgifter og ressursbruk til blant annet vikarer og ekstra lærerressurser, oppfølging av elever med særskilte, behov og/ eller fjernundervisning, organisering av grupper/klasser, mer hygiene og renhold og økt skole-hjem-samarbeid

Her er tips til tillitsvalgte:

  • Bidra til å synliggjøre de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene for virksomhetene dere organiserer.
  • Understrek behovet for partssamarbeidet lokalt. Samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgivere bidrar til å redusere negative effekter av krisen.
  • Delta i diskusjoner om fordeling av lokale krisepakker og omdisponeringer.
  • Undersøk størrelsen på din kommunes disposisjonsfond. Kommuneloven stiller krav til et disposisjonsfond som skal brukes ved merforbruk. Det er i tilfeller som dette at et reservefond bør brukes.
  • Understrek at kommunene og fylkeskommunene fortsatt er forpliktet til å følge de lovpålagte oppgavene i barnehage- og opplæringsloven, herunder bemannings- og pedagognorm i barnehagen og minstenorm for lærertetthet i grunnskolen (se kapittel 3 i ressursheftet).
  • Prøv å holde deg orientert om den økonomiske utviklingen i din kommune og effekten av de til enhver tid gjeldende smitteverntiltakene.
  • Be om hjelp og bistand fra fylkeslag.