Slik er forslagene til nye vurderings- og eksamensordninger

En stor gruppe sitter og skriver og jobber med eksamen.
Eksamen har en lang tradisjon i norsk skole, her fra Bryne videregående. Nå ønsker regjeringen nye eksamensordninger. Foto: Leif Harboe/Flickr.

I forbindelse med fagfornyelsen har regjeringen lagt frem en rekke forslag til endringer i vurderings- og eksamensordningene. Her kan du se hvilke.

Publisert 24.01.2020

Før jul ble nye læreplaner i en rekke fag endelig klare. Disse skal tas i bruk fra august 2020, og samtidig ønsker regjeringen at elever i grunnskolen og videregående opplæring skal få nye eksamensordninger og regler for vurdering fra høsten 2020.

I forrige uke sendte de derfor ut en rekke nye forslag på høring. Dette er de viktigste forslagene i de fire delene som er sendt ut:

Del 1 Høringsnotat om forslag til endringer i bestemmelser om vurdering som følge av fagfornyelsen

Det foreslås at:

 • høringsinstansene bes om å vurdere om lærelyst skal tas inn i formålet med vurdering i fag (underveisvurdering)
 • kompetansemålene fortsatt skal være grunnlaget for vurdering i fag, men understreker at disse må forstås i lys av teksten om faget
 • ordensreglementet beholdes som grunnlaget for vurdering i orden og i oppførsel, men høringsinstansene bes om å gi innspill på hva som taler for og hva som taler mot å beholde karakterene i orden og oppførsel, samt å vurdere om det er behov for endring
 • det tas inn en ny samlet bestemmelse som gjelder både samtale om faglig utvikling og samtale om sosial og annen utvikling
 • bestemmelsene om underveisvurdering omstruktureres og at prinsippene for underveisvurdering tydeliggjøres
 • «breitt vurderingsgrunnlag» erstattes med at eleven skal få mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter
 • realkompetansevurdering skal skje av to fagpersoner


Del 2 Høringsnotat om forslag til endringer i bestemmelser om eksamen

Det foreslås at:

 • dagens formål med sluttvurdering videreføres
 • det presiseres at eksamen skal gi eleven eller privatisten anledning til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen
 • det åpnes for flere kombinasjoner av eksamensformer enn det vi har i dag
 • det fastsettes i læreplanen om faget skal ha forberedelsedel
 • kravet om presentasjon ved muntlig eksamen oppheves
 • kravet om forberedelsedel til muntlig eksamen videreføres, og dette innføres også til muntlig-praktisk eksamen

Del 3 Høringsnotat om forslag til eksamensordninger i læreplanene for fagfornyelsen

Det foreslås:

 • å innføre muntlig-praktisk eksamen i flere fag, også i grunnskolen
 • å endre skriftlige lokalt gitte eksamener i norsk på Vg2, matematikk 1P-Y og 1T-Y til sentralt gitt eksamen
 • å innføre eksamen i de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen
 • å prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i ny gjennomføringsløsning
 • å videreføre dagens eksamensordninger i en rekke fag
 • at det presiseres at de som har det overordnede ansvaret for eksamen avgjør hva som er tillatte hjelpemidler til eksamen
 • at det tas inn en ny samlet bestemmelse som tydeliggjør det overordnede ansvaret for eksamen for Utdanningsdirektoratet og skoleeiere

Del 4 Høringsnotat om forslag til mindre endringer og klargjøringer

Det foreslås:

 • egen bestemmelse om virkeområde
 • egen bestemmelse om rett til vurdering
 • egen bestemmelse om fraværsgrensen
 • egen bestemmelse om underveisvurdering i orden og i oppførsel
 • å slå sammen halvårsvurdering i fag for elever, lærlinger og lærekandidater
 • å ta dagens § 3-17a om sammenhengen mellom sluttvurdering og elevstatus inn i bestemmelsen om sluttvurdering
 • egen bestemmelse om realkompetanse som sluttvurdering
 • nytt krav om at sensor skal ha tilfredsstillende kompetanse
 • endring av de fleste paragrafnummer
 • forenklinger og justeringer i en rekke bestemmelser


Høringsforslagene er nå sendt alle fylkeslagene til Utdanningsforbundet. De skal komme med sine innspill til sentralstyret i mars, vanligvis etter på innspill fra lokallag, egne råd og utvalg. Sentralstyret behandler deretter de forslagene som har kommet inn, og Utdanningsforbundet sender inn sitt høringssvar til Utdanningsdirektoratet i midten av april. Høringssvaret vil også bygge på innspill fra de formelle organisasjonsorganene, klubber, lokallagsstyrer, kontaktforum, utvalg, lederråd og vedtatt politikk.

Om du eller din skole ønsker å komme med egne innspill til høringen, er det også mulighet for å gjøre det. Du/dere kan lese forslagene og komme med innspill på dem her.


Her kan du lese hva kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier om endringsforslagene.

I podkasten Lærerrommets episode 34 «Eksamen og vurdering - hva funker?» kan du høre mer om dette temaet. Gjestene er lærer Simen Spurkland og forsker Rolf Vegar Olsen. 

Hør episoden direkte her: 

Episode 34: Eksamen og vurdering – hva funker?