PBL og Utdanningsforbundet: – Barna skal ha et best mulig tilbud

Partene er enige om at det ikke er behov for permitteringer og vil utvide åpningstidene for å sikre et tilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner. – Vi står sammen i en vanskelig tid, sier Terje Skyvulstad.

– Det er viktig at barna til de som jobber i samfunnskritiske funksjoner, ut ifra de rådende omstendigheter, skal ha et best mulig barnehagetilbud, og vi står sammen med eierne og styrerne om dette, sier Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta har laget en felleserklæring der de understreker at barnehagene har en nøkkelrolle.

I erklæringen sier partene blant annet at de er enige om å vurdere utvidede åpningstider i barnehagene, og at de jobber med en rammeavtale for dette. Partene er også enige om at det ikke er behov for permitteringer.

– Nå er det viktig at ansatte, tillitsvalgte og ledere jobber sammen, og de har støtte fra de sentrale partene. Vi ønsker å motivere til felles innsats, sier Skyvulstad.

Felleserklæring vedrørende koronapandemien fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL (pdf)

eller les den her:

Den pågående pandemien med smitte av koronavirus, og de omfattende tiltakene som er innført for å begrense smittespredningen, påvirker oss alle.

I den situasjonen som landet nå er i, har barnehagene en nøkkelrolle, både med tanke på å ivareta barn i den krisen landet er i, og i arbeidet med å få hjulene til å gå rundt i de kritiske samfunnsfunksjonene.

Selv om alle landets barnehager i utgangspunktet er stengt, skal barnehager holde åpent for barn av ansatte ved kritiske samfunnsfunksjoner, samt for barn med særlige omsorgsbehov. Barna skal, ut fra de rådende omstendigheter, ha et best mulig tilbud. Dette skal skje innenfor rammene av de smittevernrådene som til enhver tid gjelder.

Det medfører blant annet at arbeidet med barn organiseres i mindre barnegrupper enn det som er vanlig. De ansatte som per nå jobber hjemmefra kan også brukes for å ivareta et best mulig pedagogisk tilbud til barna. Barnehagepersonalets kompetanse bør benyttes klokt og hensiktsmessig i den ekstraordinære situasjonen vi er i.

I perioden som kommer vil flere enn normalt være syke og mange vil være i en karantenesituasjon. Det vil i denne situasjonen være helt avgjørende med et ekstra tett og godt samarbeid mellom arbeidsgivere, tillitsvalgte og de ansatte.

Tariffområdet PBL (Private Barnehagers Landsforbund) omfatter 1.750 barnehager med 29.500 ansatte.

Partene – fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den ene siden og interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen PBL på den andre – støtter fullt og helt opp om de nasjonale tiltakene som er innført, og ønsker sterkt å bidra til at tiltakene som er innført av myndighetene raskt får ønsket effekt.

Partene er enige om at det ikke skal være behov for permitteringer i barnehagene. Det er avklart at barnehagenes tilskudd opprettholdes og at bortfall av foreldrebetaling vil bli kompensert av staten.

Partene erkjenner likevel at pandemien og tiltakene vil sette barnehagene og de ansatte på nye og store prøver i tiden som kommer. Dette er et ansvar barnehageeierne, tillitsvalgte og de ansatte er klare til å ta.

Partene opplever at det er stor vilje i sektoren til å bidra og vil gi honnør til alle de som allerede legger ned en ekstra stor innsats i barnehagene i disse dagene. Som offentlig finansiert velferdstjeneste har vi et særskilt ansvar for å være en del av løsningen i denne store samfunnsdugnaden.

Partene ber arbeidsgivere og ansatte om å være svært fleksible i denne situasjonen, både med tanke på å finne gode løsninger for alle familier og for å støtte opp under kritiske samfunnsfunksjoner, som for eksempel landets sykehus.

For å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til barn av foreldre som arbeider skift/turnus ved kritiske samfunnsfunksjoner, må det også vurderes utvidede åpningstider i barnehagen. Ved et slikt behov vil partene blant annet oppfordre arbeidsgivere til å legge til rette for – og ansatte til å delta på – arbeid ut over ordinær arbeidstid for å holde barnehager åpne utover ordinær åpningstid.

Partene forventer at presset blant annet på ansatte i helsevesenet kan bli høyt, og ønsker å være til stede med ekstraordinære tilbud på ekstraordinære tider av døgnet.

Partene er opptatt av å sikre ansatte en arbeidshverdag som ivaretar deres helse og velferd, og vil ta hensyn til den belastningen situasjonen kan medføre for arbeidstakere i barnehagene.

Partene jobber derfor med en rammeavtale med mål om mest mulig forutsigbarhet, også i endrede arbeidstidssituasjoner som vil komme. Avtalen skal bidra til å lette samarbeidet lokalt i de enkelte barnehagene i perioden som kommer.


Med vennlig hilsen


Anne Green Nilsen, Fagforbundet

Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet

Trond Ellefsen, Delta

Anne Lindboe, PBL