Oppdatert smittevernveileder for barneskolen: Økt fleksibilitet

En gutt rekker opp hånda inne i et klasserom.
Veilederen for barneskolen ble oppdatert i dag.

Smittevernveilederen for barneskolen ble i kveld oppdatert. – Den økte fleksibiliteten det her åpnes for, kan føre til at en del elever, foresatte og lærere, vil være usikre på om smittevernhensynene nå er gode nok, sier Steffen Handal.

Publisert 07.05.2020, sist endret 08.05.2020

Den 20. april kom myndighetene med smittevernveiledere for både skole og barnehage. Da de ble presentert, ble det også understreket av kunnskapsminister Guri Melby at de var dynamiske og kunne endres underveis.

På pressekonferansen i dag kom en ny versjon av smittevernveilederen for barneskolen.

Her finner du spørsmål og svar for medlemmer i koronakrisen (oppdateres)

Dette sa Utdanningsforbundet i sin høring da smittevernveilederen for skole skulle oppdateres.

Frykter usikkerhet rundt smittevernhensynene

Det er spesielt økt «fleksibilitet» på kohortene som er verd å merke seg i den oppdaterte smittevernveilederen for barneskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen og den enkelte skoles forutsetninger etter lokalt skjønn.

– Dette viser at Folkehelseinstituttet har ønsket å forsterke at dette mer er ment som veileder enn som utvetydig instruks, når det gjelder gruppestørrelser.  

– Dette synes å være begrunnelsen og legitimeringen for full åpning av alle grunnskolene kommende uke, og da er ikke lenger kravene til kohortene like eksakte. I høringen til smittevernveilederen understreket vi behovet for at veilederen må ansvarliggjøre kommunene til å iverksette smitteverntiltak som er gode nok. Den økte fleksibiliteten det her åpnes for, kan føre til at en del elever, foresatte og lærere, vil være usikre på om smittevernhensynene nå er gode nok, sier Steffen Handal.

– Tenderer mot en ansvarspulverisering

En annen kohortendring er altså at skolene selv må vurdere om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder. Dette stiller Utdanningsforbundets leder spørsmål ved.

– Betyr dette at lærere og ledere på en skole selv skal gjøre vurderinger av hva som er smittevernfaglig forsvarlig? Dette er ikke kompetanse de har eller skal ha, og jeg mener det tenderer mot en ansvarspulverisering.

– Vi har hele veien vært opptatt av at vår kompetanse ikke er smittevernfaglig. Det smittevernregime som iverksettes, må baseres på smittevernkompetanse. Det tror vi er avgjørende viktig. Når det åpnes opp for mer lokalt skjønn, må ikke det gjøres på en måte som skaper uklarhet om ansvarsforholdet og de faglige resonnement som ligger under. Dette er fortsatt ikke godt nok uttrykt i veilederne. Vi stoler på at det er solid smittevernfaglig begrunnelse bak den oppmykningen som nå introduseres, sier Handal, men understreker at akkurat det ikke kommer klart nok fram.  

– Dette må våre ledere og lærere få bedre hjelp til å klargjøre av de som kan dette. Ellers vil det kunne oppstå usikkerhet med hensyn til hvordan skolene skal håndtere smittevernreglene ved full gjenåpning, understreker Handal.

De viktigste endringene

Mye er ellers som i den første utgaven, men det er noen endringer det er verd å notere seg. Spesielt gjelder det følgende:

  • Redusert kontakt mellom personer: Her er det gjort større endringer. Nederst på side 9 er det lagt inn et nytt avsnitt som understreker hvorfor det er viktig med faste grupper. På side 10 er det lagt inn en ny punktliste hvor det pekes på at «Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen og den enkelte skoles forutsetninger» og at «Skolene må selv vurdere om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder». Det er ikke gjort endringer i tabellen på side 11-14.

  • Råd om rengjøring av utendørsleker: Dette punktet (side 9) er nytt. Det pekes på at det ikke er behov for vask av utendørs lekeapparat eller leker som brukes utendørs. Det viktigste er rene hender før og etter lek utendørs. Det er også noen nye formuleringer om at leker og materiell kan settes i «karantene».

  • Råd for mottak av skolestartere: Dette punktet (side 18) er nytt. Punktet handler om barn fra ulike barnehager som skal begynne på skolen høsten 2020, og som vil være på besøk på skolen en eller flere ganger før skolestart. Reglene er i hovedsak de samme, men det strekes under at det ikke bør møte mer enn 50 skolestartere (inkludert foresatte) samtidig. 

  • Under smitteforebyggende tiltak (side 3) er det dessuten lagt inn et nytt avsnitt som blant annet peker på at «ingen kan lastes dersom smitte i skolen oppstår». Til slutt i dette punktet er det en ny setning om kommunehelsetjenesten.

  • Under smitteverntiltak i enkelte fag er teksten utdypet for skolebibliotek. 

Denne saken er oppdatert 8. mai med kommentarer til smittevernveilederen. 

Saker om koronakrisen