Offentlige midler skal gå til elevene

– Offentlige midler og skolepenger til private skoler skal fullt ut komme elevene til gode, ikke eierne, sier Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad.

Rødt har fremmet et forslag på Stortinget der partiet tar til orde for at det ikke skal være mulig å ta ut fortjeneste fra skoledrift. Utdanningsforbundets nestleder er enig i dette prinsippet.

– Kommersielle interesser skal ikke styre elevens utdanningstilbud. Utdanningsforbundet er derfor positive til Rødt sitt forslag om profittfrie skoler, sier Skyvulstad.

Skolen som samfunnslim

Utdanningsforbundet mener at universelle velferdstjenester som skole bør drives av det offentlige. Skolen, særlig grunnskolen, er den viktigste fellesarenaen vi har.

– Der kan barn, unge og foresatte møtes på tvers av sosial gruppe, funksjonsevne, tro, livssyn, etnisitet og familiesammensetning, sier Skyvulstad.

Han fremhever den offentlige skolen som et viktig samlingspunkt som gir en ekstra verdi.


Skoler med brede faglige og kulturelle elevfellesskap fremmer læring og styrker best elevenes identitet og evne til dialog, respekt og toleranse Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet

Kommunene må kunne avvise private

Selv om friskoleloven fastslår at privatskolene ikke skal godkjennes hvis etableringen medfører negative konsekvenser for det kommunale skoletilbudet, ser vi at nasjonale myndigheter tillegger denne bestemmelsen liten vekt i behandlingen av godkjenningssaker. Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for å sikre en hensiktsmessig, rasjonell og god skolestruktur.

– Etablering av private skoler vil påvirke både kostnadsnivået i de kommunale skolene og medføre at kommunen får reduserte økonomiske rammer som kan true eksistensgrunnlaget til kommunale skoler. Kommuner og fylkeskommuner må derfor gis mulighet til å avvise etablering av nye, private skoler. Utdanningsforbundet støtter derfor Rødt sitt forslag, fastslår Skyvulstad.

Vanskelig å kontrollere

Det er flere eksempler på at eiere blander den private skolens drift med andre typer kommersiell virksomhet.
– Dette er egnet til å gjøre det vanskelig å kontrollere at skoledriften ikke blir påvirket av de kommersielle interessene.

Friskoleloven skal regulere dette, men Utdanningsforbundet har registrert at det i mange tilfeller er komplisert og ressurskrevende å håndheve de ulike kravene i friskoleloven og tilhørende forskrifter. Utdanningsforbundet er derfor positive til at det utredes nye organisasjonsformer som kan sikre et tydeligere skille mellom drift av privatskolen og eiernes øvrige interesser.

– Her kan for eksempel måten de danske privatskolene er organisert på, danne grunnlag for drøftingene. En organisasjonsform som tydelig tilrettelegger for ideell drift bør også være relevant for andre sektorer, som for eksempel barnehage.

Trenger økt kapasitet

Utdanningsforbundet mener at gevinster ved salg av offentlig finansierte utdanningsinstitusjoner bør reguleres langt tydeligere enn i dag.

– Videre vil vi peke på at det er et tydelig behov for økt kapasitet for å gjennomføre økonomiske tilsyn av private skoler, avslutter Terje Skyvulstad.


Les hva Utdanningsforbundet mener om kommersialisering innen utdanning her

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder