Lærer ble snikfilmet: – Nye retningslinjer trengs

ELEV DØMT: Inntrøndelag tingrett mener at å filme mot skrittet til en annen person, innunder klær og uten tillatelse, for så å spre filmen er en betydelig integritetskrenkelse. I dommen vises det også til at dette ble gjort mens fornærmede var på jobb - som lærer. Foto: Sirinarth Mekvorawuth/Mostphotos

Læreren måtte selv anmelde eleven etter den krenkende snikfilmingen: – Skoleledelsen burde tatt ansvar. Nye retningslinjer som kan sikre læreres arbeidsmiljø bedre, er underveis.

Publisert 23.06.2020

Det sier hovedtillitsvalgt Ståle Bonsaksen i Utdanningsforbundet Trøndelag.

Spredning av krenkende bilder og opptak er et betydelig problem både i skolen og ellers,  noe som også belyses i en nylig avsagt dom fra Inntrøndelag tingrett som du kan lese her

En elev var tiltalt for å ha filmet under kjolen på læreren i en skoletime, og for å ha sendt filmen til minst 19 personer på Snapchat. Eleven ble dømt etter straffelovens paragraf 266 :

«for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred.»

Eleven fikk en bot på 7200 kroner og mobiltelefonen ble inndratt. 

I retten forklarte eleven at læreren sto med ryggen mot ham og var i ferd med å hjelpe en annen elev, da hun lente seg framover. Han tok da opp mobilen og lot som han filmet under kjolen. Han forklarte at han opplevde at de andre elevene ga positive tilbakemeldinger på dette og han filmet deretter i cirka tre sekunder opp under kjolen på læreren og videresendte videoen.

Etter opplevelsen anmeldte læreren selv eleven.

– Skolens ledelse burde tatt større ansvar for lærerens arbeidsmiljø, og anmeldt saken på vegne av læreren. Denne hendelsen skjedde når læreren var på jobb. Saken har dessuten vært en stor belastning for læreren. Å anmelde sin egen elev, er noe enhver lærer vil ha vansker med, understreker Bonsaksen.

Utdanningsforbundet i arbeidsgruppa

Han håper at dommen skal få en prinsipiell betydning, og at det nå i sterkere grad skal understreke arbeidsgivers ansvar for å ivareta ansattes arbeidsmiljø.

– Dette gjelder jo ikke bare for lærere. Det er mye som kan oppstå på jobb, både når det gjelder vold, sjikanering og annet, sier den hovedtillitsvalgte. Det er derfor viktig med forutsigbarhet slik at ansatte kjenner seg trygge, påpeker han.

Dommen er rettskraftig, og Bonsaksen sier at et viktig etterspill allerede er i gang: Han opplyser at Fylkeskommunen er i ferd med å utarbeide retningslinjer som handler om ivaretakelse av ansatte som utsettes for vold, trusler og trakassering, og at Utdanningsforbundet sitter i arbeidsgruppa.

– Nye retningslinjer trengs. Arbeidet med disse startet i vår, og fylkeskommunen har lovet at dette skal være på plass i løpet av høsten. Det handler om å sikre at de ansattes arbeidsmiljø trygges og følges opp, understreker Bonsaksen.

– Vi håper at ansvarsgivers ansvar skal tydeliggjøres med bedre retningslinjer, og at ansatte framover skal ivaretas bedre ved hendelser som dette.

Hovedtillitsvalgt Ståle Bonsaksen, Utdanningsforbundet Trøndelag

 

Arbeidsgivers plikt 

Advokat Ruth-Line Walle-Hansen i Utdanningsforbundet understreker at gode rutiner er viktig på arbeidsplassen, og at skoler kan støte på ulike utfordringer.

– Derfor er det viktig at det kartlegges ut fra hva som kan oppstå, og utarbeides rutiner på bakgrunn av det. Rutinene kan inneholde retningslinjer for anmeldelse, oppfølging av den ansatte og disiplinærtiltak. Det er veldig viktig å ha tenkt gjennom og planlagt hvordan håndtere denne typen uheldige hendelser før de oppstår og at dette er kjent for lærere, elever og foreldre, mener Walle-Hansen.

Hun synes dommen er et tydelig signal på at denne typen atferd ikke aksepteres.

– Lærere har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og det er arbeidsgiver forpliktet til å arbeide systematisk for. Derfor er forebyggende arbeid og gode rutiner viktig, slik at både opplæringslov og arbeidsmiljølov kan virke etter sine formål om forsvarlige og gode lærings- og arbeidsmiljøer, sier Walle- Hansen.

Bonsaksen forstår at det for en skoleleder kan være vanskelig slik regelverket er nå, og at slike saker er kompliserte med flere hensyn å ta.

Enklere håndtering

– Vi skal ha elevenes beste i fokus, men med tydeligere retningslinjer for hvordan ansatte skal ivaretas, vil det kunne gjøre håndteringen enklere for skoleledere. Nå kommer de ofte i en skvis. Ved slike hendelser kan skolen få ugunstig medieoppmerksomhet som kan skade omdømmet og reaksjoner både blant elever, foreldre og samfunnet rundt. Dette kan føre ofte til at skoleledelsen tar hensyn til opplæringsloven før arbeidsmiljøloven, mener Bonsaksen.

– Vi vil at hovedregelen framover skal være at skoleleder, arbeidsgiver, går til anmeldelsesskritt. Deretter er det politiet som må avgjøre om det er gjort noe straffbart. Det vil gjøre det lettere for ledere å håndtere slike situasjoner. Det gir en større rettsikkerhet for lærere når de går inn i klasserommet, da vet de at de har en arbeidsgiver som støtter dem, mener den hovedtillitsvalgte. 

Thom Jambak i Utdanningsforbundets sentralstyre har også omtalt saken:
– Selv om skolen har ansvar for å ivareta elevenes rettigheter, må ikke det komme i konflikt med lærernes krav på et trygt arbeidsmiljø og ivaretakelsen av lærerens autoritet og rettssikkerhet, skriver Jambak i en kommentar du kan lese her. 

I dommen framgår det at retten vurderer at elevens handling er langt utenfor det som normalt kan anses som akseptabelt. Etter rettens vurdering er den derfor «hensynsløs adferd» i lovens forstand.

Eleven som filmet hadde blitt utvist fra skolen i én dag, men retten viste til at utvisning er en administrativ reaksjon som etter rettens syn ikke kan regnes som straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjon eller Grunnlovens paragraf 96.

Læreren, var medlem av Norsk lektorlag og fikk hjelp derfra, og også støtte fra Utdanningsforbundet Trøndelag.

– Vi har vært rystet over saken, og har støttet lektorlaget fra dag en, sier Bonsaksen.

HØR MER OM ARBEIDSMILJØ: Hva skal og bør skoler gjøre for å forebygge og forhindre vold og trusler på arbeidsplassen? Dette er tema i episode 22 av podkasten Lærerrommet med hovedvernombud Einar Osnes og rektor Håkon Sætrang. Hør episoden direkte her:  

Episode 22: Vold i skolen