Krever klargjøring fra politikerne om kommuneøkonomien

I høring om Statsbudsjettet 2021 krever Utdanningsforbundet svar på hvilke ekstrautgifter i forbindelse med koronapandemien som blir dekket og hvordan midlene skal fordeles, og mener det er svært uheldig med kutt i barnehager og skoler nå.

Denne uken er det høringer på forslaget til statsbudsjett i de ulike komiteene på Stortinget. Utdanningsforbundet stilte til digital høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen mandag 19. oktober.

Utdanningsforbundet har over tid uttrykt bekymring for en allerede stram økonomisk situasjon for kommunene. Den er ytterligere svekket som en følge av merutgifter knyttet til smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien. Kommunepolitikere og rådmenn tvinges til å kutte i viktige velferdstjenester for at budsjettene skal være i samsvar med kommunelovens bestemmelser.

Barn og elever blir skadelidende

Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet landet rundt melder om stor slitasje på ledere og lærere i både barnehage og skole. Et stort antall ufaglærte assistenter blir satt inn for å gjennomføre undervisning, elever med vedtak om spesialundervisning og særskilt norskopplæring får ikke timene de har rett på. Det er særlig barn og elever med spesielle behov som blir skadelidende i den vanskelige situasjonen barnehager og skoler er i.

– Vi oppfordrer derfor både regjeringen og opposisjonen til å klargjøre bedre hvilke ekstra utgifter som blir dekket, hvilken dokumentasjon som blir krevd og hvordan man tenker å fordele midlene slik at de i størst mulig grad dekker de faktiske ekstrautgiftene. Når det går så lang tid før det kommer avklaringer om hvordan den økonomiske situasjonen blir, så er det en oppskrift på kutt i budsjetter til skoler og barnehager, sa politisk rådgiver Roar Grøttvik, på vegne av Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, i høringen i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Bevilgningene til læremidler må økes

Samtidig som det er usikkerhet om kommuneøkonomien, er det en reduksjon sammenliknet med 2020 i bevilgningene til nye læremidler i forbindelse med Fagfornyelsen. Samtidig bevilges det ikke særskilte midler til videregående opplæring, noe Utdanningsforbundet er kritiske til. For å være på samme nivå som i 2020, må det bevilges ytterligere 70 millioner kroner til kommunene.

Utdanningsforbundet ønsker også en tydeligere og samlet nasjonal strategi for å rekruttere og beholde lærere, hvor tiltak, finansiering og lovverk spiller på lag. Statens økonomiske bidrag til tiltak innenfor denne planen må øremerkes i statsbudsjettet.

Anbefaler å vente med kutt i pensjonstilskudd

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett foreslått at pensjonstilskuddet til private barnehager skal reduseres fra 13 til 11 prosent av lønnskostnadene i kommunale barnehager. Dette skjer samtidig som at pensjonsordningene i flertallet av de private barnehagene er i endring.

– Utdanningsforbundet mener at tilskuddet til pensjon ikke skal være høyere enn de faktiske kostnadene, men mener likevel at dette kuttet er uheldig akkurat nå. Vi anbefaler derfor å vente med å gjøre noe med dette nå til det er blitt gjort en full gjennomgang av finansieringen av private barnehager, sa nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, i høringen i Utdannings- og forskningskomiteen.

Senere denne uken skal vi også i høring i Utenriks- og forsvarskomiteen. Du kan lese alle våre skriftlige innspill her:

Skriftlig innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen

Skriftlig innspill til Utdannings- og forskningskomiteen

Skriftlig innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen